Методичні підходи до формування конкурентних переваг підприємства на засадах бенчмаркінгу

2019;
: cc. 24 - 30
1
Тернопільський національний економічний університет

Обґрунтовано актуальність питань формування та досягнення конкурентних переваг окремим підприємством на сучасному етапі. Розглянуто сутність поняття «конкурентна перевага». Виділено основні вимоги, яким мають відповідати конкурентні переваги, щоби вважатися стратегічними чинниками успіху. Означено основні проблеми, які виникають при формуванні конкурентної переваги на засадах бенчмаркінгу. Здійснено вибірку та подано методику розрахунку основних показників конкурентоспроможності підприємства, які забезпечуються застосуванням методики бенчмаркінгу.

 1. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П.Челенков. – М.: ОАО “Типография “НОВОСТИ”. 2000. 255 с.
 2. Алчиан А. Неопределенность, эволюция и экономическая теория [Электронный ресурс] / А. Алчиан // Электронный журнал. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/data/985/692/1219/ section3 istoki.pdf.
 3. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА “Стандарты и качество”, 2003. – 272 с.
 4. Верхоглядова Н. І. Економіка підприємства. Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова. – К. : “Видавничний дім Професіонал”, 2008. – 384 с.
 5. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 
 6. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво : Пер.сангл. В. С. Гуля. – К.: Україна, 1994. 319 с.
 7. Іванов Ю. Б.  Конкурентні  переваги  підприємства:  оцінка,  формування  та  розвиток:  монографія Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова. – Х. :ІНЖЕК, 2008. – 352 с.
 8. Кирцнер Израэл М. Конкуренция и предпринимательство./ М : ИзраэлКирцнер.: Пер. с англ. д-ра. экон. наук А. Н. Романова. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 239 с.
 9. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рыно : пер. с англ. под ред. В. В. Колганова. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.
 10. Михайлик Г. В. Конкурентні переваги та шляхи їх формування на машинобудівних підприємствах України. // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 130 –136 .
 11. Портер М. Э. Конкуренция. – М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. – 495 с.
 12. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. – М.: Изограф, 2000. – 256 с.
 13. Харчук Т.В. Підходи до визначення конкурентних переваг підприємства. Електронний ресурс. Режим доступу: http://pk.napks.edu.ua/nbrary/