Необхідність стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності та методологічні аспекти його реалізації

2022;
: cc. 112 - 120
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Сьогодні важливо не тільки те, чим займається бізнес, але й те, як він веде свою діяльність, а саме чи дотримується моральноетичних цінностей, чи дбає про своїх працівників, чи не шкодить довкіллю. Метою статті є поглиблення теоретико-методологічних положень щодо формування та реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у компаніях. Для досягнення поставленої мети було поставлено низку завдань, що охоплюють дослідження особливостей КСВ, які зумовлюють необхідність стратегічного підходу до її реалізації, та виявлення факторів, що актуалізують розроблення КСВ-стратегії.

У статті обґрунтовано необхідність стратегічного підходу до КСВ у сучасному діловому світі. Формування стратегії КСВ розглянуто як частину проактивного управління та стратегічного менеджменту, а також інструмент сприяння сталому розвитку. Наведено порівняльну характеристику благодійності та КСВ за ознаками: стратегічність, залученість, цільове призначення та системність, яка доводить важливість упровадження КСВ на системній та довгостроковій основі. Встановлено, що КСВ принципово відрізняється від благодійності, насамперед, системністю вирішення соціальних проблем та упровадженням елементів КСВ у основну діяльність компанії. За результатами проведеного дослідження сучасні міжнародні компанії використовують стратегічний підхід до КСВ та є ініціаторами доволі масштабних проєктів у соціальній та екологічний сферах, які забезпечують відчутний позитивний вплив на суспільство та довгостроковий ефект щодо збереження навколишнього середовища. Також у статті запропоновано авторські визначення термінів «стратегія» та «стратегія КСВ». На основі аналізування наукових праць у сфері КСВ виокремлено та проаналізовано окремі підходи до визначення етапів формування стратегії КСВ та запропоновано власний алгоритм її формування.

 1. Білан О. С. (2017). Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Економіка і суспільство. Вип. 11. С. 166–169.
 2. Глєбова А. О., Маховка В. М., Шулигін С. А. (2018). Стратегія корпоративної соціальної відповідальності: формування і реалізація. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 22, ч. 1. С. 52–60.
 3. Колот А. М. (2015). Соціальна відповідальність: навч. посіб. К.: КНЕУ. 519 с.
 4. Левченко О. П., Міщенко І. В. (2015). Етапи формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства. Економіка транспортного комплексу. Вип. 25. С. 36–50.
 5. Строкович Г. В. (2011). Стратегія підприємства: навч. посіб. Х.: Вид-во НУА. 180 с.
 6. Харламова А. О. (2012). КСВ як необхідний чинник формування корпоративної стратегії. Ефективна економіка. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1410.
 7. Шмиголь Н. М. (2009). Впровадження елементів КСВ в систему управління підприємством: стратегії, дохід, ефективність. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. № 1(4). С. 213–216.
 8. Соціальний звіт 2018–2019 “НІБУЛОН”. URL: https://www.nibulon.com/uploads/files/site_tree/104/1105.pdf
 9. Sustainability Report-2021 ASТАRТА Holding N.V. URL: https://astartaholding.com/wp-content/uploads/2022/ 07/sustainability-report-2021.pdf
 10. Корпоративна соціальна відповідальність “WATSONS”, URL: https://www.watsons.ua/uk/blog/ novyny/csr/
 11. Звіт зі сталого розвитку 2020 “GOODVALLEY”. URL: https://www.goodvalley.com/media/1993/ goodvalley-%D0%BA%D1%81%D0%B2-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2020.pdf.
 12. Corporate Social Responsibility “MHP”. URL: https://mhp.com.ua/en/pro-kompaniiu/korporativna- socialna-vidpovidalnist.
 13. Зибарева О. В., Вербівська Л. В. (2017). Корпоративна соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку підприємництва. Соціальна економіка і політика. Вип IV (68). С. 20–35. URL: http://chtei- knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v4/4.pdf.
 14. Стратегія корпоративної соціальної відповідальності ПрАТ “Укргідроенерго”. URL: https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2018-11/strategia-KSV.pdf.
 15. Стратегія ПУМБ у сфері сталого розвитку. URL: https://about.pumb.ua/growth/strategy.