інновація

Сутність та особливості фінансування стартап-підприємств

Обґрунтовано актуальність створення стартап-підприємств та необхідність залучення інвестицій для їхнього розвитку. Розглянуто та проаналізовано різні підходи до визначення сутності стартапу, на підставі чого уточнено трактування понять «стартап» та «стартап-підприємство». Ідентифіковано та охарактеризовано базові раунди фінансування стартап-підприємств із зазначенням обсягів коштів, які можна отримати на кожній стадії. Проаналізовано тенденції інвестування у вітчизняні стартап-компанії.

Глобальні інноваційні кластери: досвід державно-приватного партнерства Канади

Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій розвитку глобальних інноваційних кластерів Канади на основі моделі державно-приватного партнерства та виявлення їхніх особливостей протягом останніх років. У ході дослідження було сформовано гіпотезу: «у поствоєнний період Україна зможе сформувати нову інноваційну стратегію, яка забезпечить країні глобальноу конкурентоспроможність та інноваційність».

Проблеми та перспективи розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування

Розглянуто поняття сутності «Індустрія 4.0» за умов євроінтегрування фахівцями. Досліджено проблеми, перспективи, загрози, можливості процесів формування, подальшого розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування. Наведено структуру підходів щодо світового трактування поняття «Індустрія 4.0». Проаналізовано ключові індикатори запровадження, розвитку Індустрії 4.0 в Україні. Досліджено потенційні можливості України до набуття статусу регіонального (східноєвропейського) лідера у сферах складних, наукоємних інженерних послуг за умов євроінтегрування.

Тенденції розвитку та перспективи активізації збуту суб’єктів страхового ринку України

Дослідження свідчать, що протягом 2018–2021 рр. спостерігалися позитивні зрушення на ринку страхових продуктів України щодо основних показників його розвитку. Проте в умовах пандемії, воєнного стану суттєво змінилися умови функціонування вітчизняних страхових компаній, внаслідок чого вони оновили пропонований асортимент своїх продуктів. Також зросло значення їх реалізації онлайн, зокрема з використанням мобільного додатку. Він найчастіше використовується щодо продуктів страхування майна з високою частотою дрібних пошкоджень.

Роль креативного менеджменту у формуванні творчого потенціалу підприємства

Проаналізовано підходи до визначення терміна «креативний менеджмент». Розгля- нуто концепцію креативного класу, в якому новими рушійними силами економічного розвитку є «суперкреативне ядро» (ураховуючи художників, дизайнерів) і «творчі професіонали» (серед яких менеджери, юристи). Виокремлено основні ознаки креативності персоналу підприємств. Охарактеризовано напрями креативного менеджменту в сфері маркетингу, зокрема: маркетингові комунікації, реклама, бренд-менеджмент, медіа- менеджмент. Запропоновано етапи розроблення креативних рішень на підприємстві.

Розвиток експорту наукомістких послуг як каталізатор інноваційної діяльності

Обґрунтовано актуальність розвитку експорту наукомістких послуг як каталіза- тора інноваційної діяльності. Розглянуто та проаналізовано сутність і структуру науко- містких послуг та наукомістких бізнес-послуг. Уточнено сутність поняття «наукомісткі послуги». На підставі отриманих результатів дослідження побудовано порівневу модель розвитку експорту наукомістких послуг як каталізатора інноваційної діяльності.

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Стаття присвячена проблемі формування методичного базису для проведення економічного оцінювання взаємодії у інноваційних процесах. На основі дослідження методичних положень оцінювання інноваційних процесів у наукових публікаціях та формах статистичної звітності розкрито основні складові методичного базису економічного оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону. Методичний базис містить обґрунтування таких елементів як принципи оцінювання, завдання та функції оцінювання, суб’єкти та об’єкти, етапи оцінювання.

Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади

За використання методологічного забезпечення технології прийняття раціонального рішення, системного та системно-діяльнісного підходів обґрунтовано структуру інноваційної діяльності, спрямовану на оновлення ефективності системи органів публічної влади.

ІННОВАЦІЙНІ АРХІТЕКТУРНІ ІДЕЇ ЖИТЛА МАЙБУТНЬОГО (впроектах студентів кафедри дизайну архітектурного середовища)

Розглянуто майже 15-річний досвід виконання дипломних робіт за житловою тематикою студентами-дипломантами кафедри ДАС. Специфіка всіх цих робіт полягає у пріоритетності застосування принципів середовищного проєктування. На характерних прикладах розкрита еволюція тем дипломних проєктів. Показана їх широка палітра - від проєктів реконструкції окремих старих будинків у м. Львові до проєктних пропозицій для зведення різного роду нових легко збірних будинків та житла контейнерного типу. Футуристичні проекти представлені океанськими поселеннями та містом майбутнього Прикарпатськ.

Правова політика у сфері інновацій та інтелектуальної власності

У статті досліджується правова політика у сфері інновацій та інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку України як одного з головних чинників соціально-економічного розвитку. Проаналізовано підходи до визначення сутності категорії «інноваційна діяльність» та визначено проблеми правового регулювання інноваційної діяльності у контексті з інтелектуальною діяльністю при забезпеченні інноваційного розвитку держави та її регіонів. Уточнено сутність правової політики щодо активізації та розвитку інноваційної складової національної економіки.