організація

Особливості організування роботи митного підрозділу підприємства на засадах моделі розподіленого офісу

У даній статті проаналізовано сутність організування роботи митного підрозділу підприємства на засадах моделі розподіленого офісу. Виокремлено основні проблеми організування, які можуть виникати в роботі митного підрозділу підприємства. Розроблено систему контролю на предмет визначення результативності виконання посадових обов’язків працівниками митного підрозділу на засадах моделі розподіленого офісу. Сформульовано та описано цикл тайм-менеджменту митного підрозділу на засадах моделі розподіленого офісу.

Розроблення та дослідження автоматизованих методів забезпечення ефективної діяльності користувача

В роботі досліджено методи для забезпечення ефективної діяльності користувача. Розроблено структуру автоматизованої системи для підтримки продуктивності людини. Для практичної реалізації використано стек технології MEAN, описано взаємодію його компонент. Реалізовано автоматизовані методи у вигляді додатку та визначено основні його переваги.

Правознавство у контексті наукових теорій сучасності

Розглянуто актуальні питання методології пізнання наукових теорій. Досліджено наукові теорії сучасного правознавства, їх структуру. Обґрунтовано розвиток право- знавчих теорій у загальній структурі наукових теорій. Звернено увагу на організацію правознавства як науки. Розглянуто проблему вартісної свободи науки, яка нас цікавитиме з різних аспектів і стосуватиметься. Автор стверджує, що кожна наука корис- тується інструментарієм логіки. Отож загальна наукова теорія намагається відповісти на важливий аспект запитання “що таке наука?”.

МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників в процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників.

Формування організаційної структури Греко-Католицької Церкви у США: парохії як центри національного та культурного життя української еміграції

Досліджено початковий етап становлення Греко-Католицької Церкви у США. Проаналізовано загальні риси, особливості, труднощі та обставини процесу організації парохій. Характерно, що нові парохіяльні осередки створювалися доволі швидко. Цей процес зумовлений широкими територіальними межами розселення української еміграції. Відповідно, кожна група прагнула мати свою парохію, оскільки добиратися до найближчої в іншому містечку було доволі складно.

Формування позитивної корпоративної культури організацій

Розглянуто різні підходи до визначення корпоративної культури організації. Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні.

КАТЕГОРІЯ “РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ” ТА ЇЇ НАУКОВЕ ТРАКТУВАННЯ

Досліджено наукові підходи до визначення сутності категорії “результативність”. З позицій системного підходу обґрунтовано структуроутворювальні чинники формування результативності організації. Ідентифіковані чинники та критерії результативності є основою створення систем управління результативністю організації.