МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЇХ ПЕРЕХОДУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

Автори: 
J. M. Petrovych

Показано, що модернізація економіки України, її секторів і підприємств охоплює широке коло проблемних питань, вирішення яких зумовлене удосконаленням організування процесу управління виробничою, інноваційною та кадровою діяльністю на всіх рівнях ієрархії: національне господарство, галузь, регіон, підприємство, яке повинно мати чітке цільове призначення і супроводжуватись реалізацією системних заходів організаційно-технічного і економічного характеру, реалізація яких дасть змогу збільшити обсяги випуску продукції із інноваційним наповненням, підвищити ефективність суб’єктів господарювання та їх конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках.

1. Амоша  О.І.  Інноваційний  шлях  розвитку  України: проблеми  та  рішення  / О.І.  Амоша  // Економіст. – 2005. – №6. – С. 28–33. 
2. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць,  В.П. Семиноженко – Харків: Константа, 2006. – 272 с. 
3. Федулова Л. Науково-технологічний та інноваційний процес в Україні: тенденції в кризових ситуаціях / Л. Федулова // Економіст. – 2011. – № 1.  – С.  24–28.  
4. Технологічна  модернізація  промисловості  України  /  за  ред.  Л.І.  Федулової. Інститут  економіки  та  прогнозування.  – К.,  2008.  –  472 с.  
5. Луцків  О.М.  Модернізація промислового  потенціалу  в  контексті  підвищення  конкурентоспроможності  економіки карпатського регіону / О.М. Луцків // Економічні науки. – Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Вип. 9(35). Частина 1. – Луцьк, 2012.  – С.  285–293.  
6. Ружанська  Т.М.  Зміст  процесу  модернізації  української  економіки  /  Т.М.  Ружанська  // Збірник  наукових  праць  Національного  університету  Державної  податкової служби України. – 2012. – № 2. – С. 215–224.