економіка

Економіко-статистичний аналіз конкурентоспроможності малого підприємництва

Висвітлено роль малого підприємництва у ринковій економіці на сучасному етапі її розвитку, охарактеризовано його переваги та недоліки. Визначено суть поняття «конкурентоспроможність». Встановлено значення економіко-статистичного аналізу для дослідження конкурентоспроможності малого підприємництва та формування на основі цього ефективної стратегії її підвищення.

Принципи як основа організації та забезпечення міжнародної екологічної безпеки

У статті охарактеризовано актуальні проблеми міжнародної екологічної безпеки в контексті системного прояву принципів її реалізації, що обґрунтовує необхідність консо- лідації зусиль міждержавних заходів природоохоронного характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку. Розкриваються передумови становлення глобальної еколо- гічної безпеки як невід’ємної частини міжнародних відносин та політики на фоні довготривалої екологічної кризи. Виділяються та обґрунтовуються характерні ознаки глобальної екологічної безпеки та рівні її функціонування за територіальним принци- пом.

Вплив когнітивних викривлень на розвиток економіки

Досліджено когнітивні викривлення (ілюзії) та можливості використання впливу когнітивних та емоційних чинників на прийняття рішень різними суб’єктами ринку в умовах невизначеності. Висвітлено теоретичні засади ірраціональної поведінки економічних суб’єктів із урахуванням когнітивних або соціальних причин. Досліджено дві системи мислення. Виявлено чинники, що впливають на поведінку індивідуумів, та причини когнітивних викривлень, які можна враховувати під час формування економічних стимулів і навіть економічних процесів загалом.

Підхід до оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад

Розглянуто застосування методики бенчмаркінгу для оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад. На цій основі зроблено порівняння результативності управління розвитком міських тери- торіальних громад, які належать до основних промислових центрів Львівської області. У дослідженні взято до уваги три групи показників, які характери- зують економічні, екологічні і соціальні сфери міських територіальних громад.

Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання

Розкрито змістові і системні критерії, які використовуються для встановлення ефективності у сфері публічного управління та адміністрування. Узагальнено основні підходи та проведено критичний аналіз методів визначення рівня ефективного і резуль- тативного функціонування органів публічного управління.

Ґендерний аспект в професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці

Досліджено правове забезпечення ґендерної рівності в професійній діяльності
жінки, на основі статистичних даних проаналізовано склад суддівського корпусу в
Україні і відсоткове представництво жінок в судах, акцентовано на ґендерному розподілі
керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні. Визначено зміст
поняття «скляна стеля» в професійній діяльності жінки.

Post–secondary and Higher Education of Indigenous Peoples in Canada: Historical, Social, Economic, Cultural, Family–related, and Individual Barriers

The article deals with the issues of post–secondary and higher education of indigenous peoples in Canada. The main objectives are defined as the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature highlighting different aspects of the problem under research and identifies of the barriers to obtaining post–secondary and higher education by indigenous peoples. The post–secondary and higher education have been studied by foreign and Ukrainian scientists (Т. Andryushchenko, O. Barabash, N. Bidyuk, B. Burtch, M. Busko, J. Friesen, V. Friesen, S. Honcharenko, V. Kirkness, D. Klyne, O.

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЗА НОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СТРАТЕГІЄЮ

Проаналізовано чинні податкові системи, які не відповідають потребам держави і спонукають до фінансових запозичень. Запропоновано нову економічну стратегію податкової системи, за якої вводиться податок – державна надбавка на реалізацію кінцевого виду продукції. Податки з виробників товарів, послуг ліквідуються. Наведено розрахунки, що підтверджують збільшення бюджетних надходжень більш як удвічі з урахуванням виходу економіки з тіні.