економіка

Підхід до оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад

Розглянуто застосування методики бенчмаркінгу для оцінювання результативності управління розвитком територіальних громад. На цій основі зроблено порівняння результативності управління розвитком міських тери- торіальних громад, які належать до основних промислових центрів Львівської області. У дослідженні взято до уваги три групи показників, які характери- зують економічні, екологічні і соціальні сфери міських територіальних громад.

Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання

Розкрито змістові і системні критерії, які використовуються для встановлення ефективності у сфері публічного управління та адміністрування. Узагальнено основні підходи та проведено критичний аналіз методів визначення рівня ефективного і резуль- тативного функціонування органів публічного управління.

Ґендерний аспект в професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці

Досліджено правове забезпечення ґендерної рівності в професійній діяльності
жінки, на основі статистичних даних проаналізовано склад суддівського корпусу в
Україні і відсоткове представництво жінок в судах, акцентовано на ґендерному розподілі
керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні. Визначено зміст
поняття «скляна стеля» в професійній діяльності жінки.

Post–secondary and Higher Education of Indigenous Peoples in Canada: Historical, Social, Economic, Cultural, Family–related, and Individual Barriers

The article deals with the issues of post–secondary and higher education of indigenous peoples in Canada. The main objectives are defined as the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature highlighting different aspects of the problem under research and identifies of the barriers to obtaining post–secondary and higher education by indigenous peoples. The post–secondary and higher education have been studied by foreign and Ukrainian scientists (Т. Andryushchenko, O. Barabash, N. Bidyuk, B. Burtch, M. Busko, J. Friesen, V. Friesen, S. Honcharenko, V. Kirkness, D. Klyne, O.

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЗА НОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СТРАТЕГІЄЮ

Проаналізовано чинні податкові системи, які не відповідають потребам держави і спонукають до фінансових запозичень. Запропоновано нову економічну стратегію податкової системи, за якої вводиться податок – державна надбавка на реалізацію кінцевого виду продукції. Податки з виробників товарів, послуг ліквідуються. Наведено розрахунки, що підтверджують збільшення бюджетних надходжень більш як удвічі з урахуванням виходу економіки з тіні.