Вітчизняна правова аргументація у відстоюванні української національної справи

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена розгляду специфіки правової аргументації у відстоюванні української
 національної системи.
Визначено, що сучасне вчення про правову аргументацію виникло в результаті узагаль- нення й систематизації прийомів і методів ведення полеміки, які були поширені в Стародавній Греції. Безумовно, уміння переконувати людей, наводити логічні аргументи проти своїх опонентів, підкріплювати їх фактами, впливати не тільки на розум, а й на почуття і емоції слухачів, стало надзвичайно важливим.
Доведено, що сучасні вчені вважають аргументацію однією з наймолодших галузей наукового знання. З середини ХХ століття і до сьогодні вона стрімко розвивається, набуваючи якісно нового вигляду, значно змінюючи свій стиль, поповнюючи арсенал методів, розвиваючи різні зв’язки з рядом суміжних наук. Визначено етапи зародження правової аргументації та її основні прийоми.
Встановлено, що у сучасному юридичному дискурсі теорія юридичної аргументації розвивається доволі інтенсивно. Про це свідчать численні статті, дисертації та спеціальні роботи, присвячені різним аспектам правової аргументації. Цей інтерес не випадковий. Процес аргументації, обґрунтування та доказу є ключовим для всієї юридичної практики.
Доведено, що в Україні, незважаючи на весь період державної незалежності, триває процес формування нації. Події останніх двох років посилили інтерес до цього явища як в теоретичному, так і в політико-прикладному аспектах. Роботи представників політичних і соціологічних наук, чиї імена пов'язані з методологічним поворотом у вивченні націй і націоналізму, роблять помітний вплив на зміст дискусій в історичному професійному середовищі. Незважаючи на позитивні зрушення в цій галузі в російській історичній науці, традиційні проблеми збері- гаються. Сучасні дослідники неодноразово відзначали у своїх наукових публікаціях, етноцен- тричність є однією з головних рис українського національного канону. Саме “українська” нація довгий час залишалася головним об’єктом дослідження. Інші, як правило, якщо і не повністю ігнорувалися, то були представлені мінімально, в якості історичного фону.

1. Goncharov A. Yu. Logic and theory of argumentation: formal and informal approaches: author dis. for science. degree of Cand. philos. Science: special. 09.00.06 “Logic” / A. Yu. Goncharov. K., 2003. 16 p.
90

Domestic legal argumentation in defending of the ukrainian national case
2. Gorokhova I. History of understanding the problems of argumentation. Gilea: scientific journal. 2015. No. 95. Рр. 273–278.
3. Kistyanyk V. I. Legal argumentation: modern approaches to its understanding in foreign studies. Scientific notes of NaUKMA. Legal sciences. 2012. T. 129. Рр. 20–22.
4. Insect L. G. Logical principles of argumentation in philosophical knowledge: a monograph. K.: Center for Educational Literature, 2015. 360 p.
5. Shipilov L. The nation's right to self-determination: the concept of Nikolai Mikhnovsky. The way to victory: a weekly all-Ukrainian newspaper. K.: Ukrainian Publishing Union LLC, 2014. No. 24. Р. 6.

Chornobai O. "Domestic legal argumentation in defending of the ukrainian national case" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-2022/domestic-legal-argumentation-defending