Управління талантами в органах публічної влади

1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2
Головне управління Держгеокадастру у Львівській області

Розглянуто сучасний стан системи управління талантами в органах публічної влади. Доведено необхідність інституалізації управління талантами в організаційній структурі державних органів. Здійснено аналіз основних стадій управління талантами та обґрунтовано необхідність запровадження практики з управління талантами та включення їх до процедур пошуку, залучення, адаптації, навчання, оцінювання та винагородження персоналу. Визначено перспективні напрями реалізації концепції управління талантами в органах публічної влади України.

 1. Tinovyi zvit (shadow report) reformy derzhavnoi sluzhby ta derzhavnoho upravlinnia v Ukraini v 2017 rotsi. Laboratoriia zakonodavchykh initsyatyv. (2018). Kyiv. 19 p. [in Ukrainian].
 2. Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution. (2020). URL : https://www.weforum.org/agenda/ 2019/12/davos-manifesto-2020- the- universal- purpose-of-a -company-in-the-four th-industrial-revolution.
 3. Armstronh, M., Teilor, S. (2016). Praktyka upravlenyia chelovecheskymy resursamy. Moskva: Piter. 1040 p. [in Russian].
 4. Byllsberry, Dzh. (2002). Kak podobrat y sokhranyt nuzhnyi personal. In Finding and Keeping the Right People: Kak pryniat na rabotu motyvyrovannyi personal. Dnepropetrovsk: Balans-Klub. 256 p. [in Russian].
 5. Laiker, Dzh. K. (2017). Filosofiia Toyota. 14 pryntsypiv roboty zlahodzhenoi komandy. Kyiv: Nash Format. 424 p. [in Ukrainian].
 6. Zelinskyi, S. E., Reznichenko, N. O. (2013). Pytannia motyvatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv ta yikh stymuliuvannia. Analityka i vlada, № 7, 164 p. [in Ukrainian].
 7. Maiklz Э., Khendfild-Dzhons Kh., Ekselrod E. (2005). Voina za talanty. Moskva: Mann, Yvanov y Ferber. 261 p. [in Russian].
 8. Robertson, A., Ebbi, H. (2004). Upravleniie talantami: Kak yzvlech vyhodu iz talanta vashykh podchynennykh. Dnepropetrovsk: Balans-Klub. 176 p. [in Russian].
 9. Maiklz Э., Khendfild-Dzhons Kh., Ekselrod E. (2005). Voina za talanty... 261 p.
 10. Kuznetsova, N. B. (2014). Kontseptsiia upravlinnia talantamy v systemi menedzhmentu znan. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, № 2(8). pp. 22 [in Ukrainian].
 11. Pysarenko, T. V., Kvasha, T. K. [ta in.] (2019). Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi: analitychna dovidka. Kyiv: UkrINTEI. 80 p. [in Ukrainian].
 12. Ibid. 80 p.
 13. Ibid. 80 p.
 14. Loranzh, P. (2004). Novyi vzghliad na upravlencheskoe obrazovanye: zadachi rukovodytelei. Moskva: Olymp- Byznes. 400 p. [in Russian].
 15. Vynnychuk, R. O. Osoblyvosti navchannia pratsivnykiv u systemi talant-menedzhmentu: svitova praktyka ta rekomendatsii. (2019). URL : http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/98.pdf [in Ukrainian].
 16. Loranzh, P. Novyi vzghliad... 400 p.
 17. Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VIII. (2020) [in Ukrainian].
 18. Nova derzhavna sluzhba: yevropeiska model nalezhnoho upravlinnia dlia Ukrainy. (2019). URL : http://www.center.gov.ua/blog/item/1873 [in Ukrainian].
 19. Prodius, O. I., Zhuravel, A. I., Sitor, M. O. (2013). Talant-menedzhment yak nevidiemna skladova uspikhu orhanizatsii. Ekonomika: realii chasu, № 1(6), pp. 172-177 [in Ukrainian].
 20. Floryda, R., & Khusaynov, R. (Ed.). (2016). Kreatyvnyi klass. Liudy, kotorye sozdaiut budushchee. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. 384 p. [in Russian].
 21. Arkhipova, Ye. O., Midna, N. S. (2016). Zastosuvannia hreidynhovoi systemy otsiniuvannia ta vynahorodzhennia personalu v pryvatnomu sektori. Molodyi vchenyi№ 2, pp. 1-5. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_2_3 [in Ukrainian].
 22. Pidsumky roboty NADS za 2019 rik: publichnyi zvit Holovy Oleksandra Starodubtseva. (2019). URL : https://nads.gov.ua/news/pidsumki-roboti-nads-za-2019-rik-publichnij-zvit-golovi-oleksandra-starodubceva [in Ukrainian].