Biodegradation of Polymeric Materials. Generalized Kinetic Data

Автори: 
Gennady Zaikov and Klara Gumargalieva

The information about generalized kinetic data which can describe biodegradation of polymeric materials (kinetics of biomass growth and methods of investigation of its formal mechanism of biodegradation, microorganism adhesion) has been presented in this paper.

[1] Emanuel N.: Kinetika Eksperimental’nykh Opukholevykh Protsessov. Nauka, Moskwa 1977.
[2] Scientific Council of USSR Academy of Sciences on Biodamage (Eds.): Aktual’nye Voprosy Biopovregdeniya. Nauka, Moskwa 1983.
[3] Andreyuk E., Bilai V., Koval’ E. and Kozlova I.: Mikrobnaya Korrosiya i ee Vozbuditeli, Naukova Dumka, Kiev 1980.
[4] Kinley Mc. and Kelton R.: Verh. Int. Ver. Theor. and Limnol., 1981, 21, 1348.
[5] Mazur P.: Biologicheskoe Ispylanie Drevesiny s Primeneniem Radioizotopnykh Metodov. Gosstroiizdat, Moskwa 1959.
[6] Paton A.: Intern. Biodeter. Bull., 1982, 18, 3.
[7] Zhdanova N. and Vasilevskaya A.: Eksperimental’naya Ekologiya Gribov v Prirode i Eksperimente  Naukova Dumka, Kiev 1982.
[8] Gumargalieva K., Kalinina I. and Zaikov G.: Polymer Degrad. and Stab., 2010, 45. (in press).
[9] Gumargalieva K., Moiseev Yu. and Daurova T.: Biomaterials, 1950, 1, 213. [10] Moiseev Yu., Daurova T., Voronkova O. et al.: J. Polym. Sci., Polym. Symp., 1979, 66, 269.
[11] Moiseev Yu. and Zaikov G.: Khimicheskaya Stoikost’ Polimerov v Agressivnykh Sredakh. Khimiya, Moskwa 1979.
[12] Marshall K.: Microbial Adhesion and Aggregation. Springer Verlag, Berlin 1984.
[13] Zaikov G.: Biochemical Physics, Nova Science Publ., New York 2007.