Study of magnetic susceptibility of Dashava formation sediments in NW part of Carpathian foredeep

2013;
: pp. 183 - 185
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.183
Received: August 01, 2013
Authors:
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The results of the magnetic susceptibility study of Dashava claystones and sandstones of Lower Sarmatian in NW part of Carpathian Foredeep are adduced. The vertical and lateral sediments heterogeneity of their magnetic susceptibility are shown. 

1.    Kryva I.H. Osoblyvosti lateralnoho rozpodilu mahnitnoi spryiniatlyvosti hirskykh porid paleozoiskykh vidkladiv pivnichno-zakhidnoi chastyny Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. //Heodynamika. – Lviv, 2012. – № 1(12)/2012. – S. 112-118.
2.    Kuderavets R.S., Maksymchuk V.Iu., Horodyskyi Yu.M. Heomahnitni modeli rodovyshch vuhlevodniv ta perspektyvnykh struktur tsentralnoi chastyny Dniprovsko-Donetskoi zapadyny // Naukovyi visnyk IFNTUNH. – 2009. – № 1 (19). – S. 73-81.
3.    Russkih M.V., Karaseva T.V., Gorbachev V.I. Informativnost' magnitnoj vospriimchivosti porod pri issledovanii osadochnyh otlozhenij // Geologicheskoe izuchenie i izpol'zovanie nedr.  2003.  V.3.  S. 13-17.