Application of x-metering for stratigraphical separation and corelation of geological section in the northern edge of the Dniepr-Donetsk depression

2011;
: 125-127
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
SE NJSC "Nadra Ukrainy" "Chernigivnaftogazgeologiya"

Magnetic susceptibility of sediments in the northern edge of the Dniepr-Donetsk depression was analyzed. Possibilities of c-metering implementation for vertical division and investigations of geological cross-section, also as correlations of defined elements were shown.

  1. Kryva I. Vyznachennia stratyhrafichnykh pereryviv v osadonahromadzhenni Pivnichnoi Prybortovoi zony Dniprovsko-Donetskoi zapadyny za danymy χ-metrii / I.Kryva //Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn // – Lviv, 2008. – №2(143). – C. 67–71.
  2. Kryva I. Doslidzhennia mahnitnoi spryiniatlyvosti osadovykh porid Dniprovsko-Donetskoi zapady­ny dlia stratyhrafichnoho rozchlenuvannia heolohichnoho rozrizu (na prykladi Lutsen­kivskoho rodovyshcha) / I.H. Kryva, S.V. Onufryshyn // Novi heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha: nauk. konf., 6-10 zhovt., 2008 r.: tezy dopov. - Lviv:KV IHF NAN Ukrainy, 2008. - S. 116–119.