Співвідношення державного та громадського контролю у сфері охорони здоров’я

Mariana POVALENA, Ivanna HULA " The relationship of state and public control in the field of health care".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація. В науковій статті зосереджено увагу на факторах, які свідчать про актуальність дослідження державного і громадського контролю у сфері охорони здоров’я як об’єкта правового регулювання. До таких факторів належить незадовільний стан здоров’я населення, дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я, якість та ефективність проведення медичної реформи, якість надання медичних послуг та ін. Відтак дослідження особливостей співвідношення та правового регулювання державного та громадського контролю у сфері охорони здоров’я є надзвичайно актуальним.

Для ґрунтовного розкриття мети наукової статті досліджено поняття категорії «контроль» у різних галузях суспільного існування та розглянуто особливості контролю через призму думок фахівців у наукових дослідженнях юридичного спрямування. Проаналізовано існуючі законодавчі положення та усталену практику державного і громадського контролю у сфері охорони здоров’я. Охарактеризовано наявне нормативно-правове підґрунтя здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері охорони здоров'я в Україні з боку держави та громадських організацій. Охарактеризована діяльність суб’єктів державного та громадського контролю і нагляду у сфері охорони здоров’я.

Досліджено компетенцію і повноваження, порядок формування і регламентацію здійснення своїх функцій органами державного і громадського контролю спостережних рад при закладах охорони здоров’я та органах управління системою охорони здоров’я. Визначено порядок здійснення громадського контролю членами спостережних та громадських рад. Розглянуто питання, які входять до компетенції вказаних рад. З’ясовано, що їх головним повноваженням є здійснення контролю за дотриманням законодавства в діяльності певного органу влади або закладу охорони здоров’я.

 1. Derzhavne upravlinnia v Ukraini : navchalnyi posibnyk / za zah. red. V. B. Averianov [Public administration in Ukraine: A Textbook] (1999). K. : Vyd TOV «SOMY». 265 р. [in Ukrainian].
 2. Stetsenko S.H.(2011) Administratyvne pravo Ukrainy: navch. posib. Vyd. 3-tie, pererob. ta dop. [Administrative law of Ukraine] Kyiv: Atika. 624 р. [in Ukrainian].
 3. Shestak V.S. (2002) Derzhavnyi kontrol v suchasnii Ukraini (teoretyko-pravovi pytannia). [State control in modern Ukraine (theoretical and legal issues)]. Doctor’s thesis. Х., 2002. 195 р . [in Ukrainian].
 4. Knysh, S. V. (2019). Vidnosyny u sferi okhorony zdorovia v Ukraini: administratyvno-pravovyi aspekt: monohrafiia. [Relations in the field of health care in Ukraine: administrative and legal aspect: a monograph]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Teremetskyi, V. I. (2012). Podatkovi pravovidnosyny v Ukraini: monohrafiia. [Tax relations in Ukraine: monograph]. Kharkiv: Dysa plius [in Ukrainian].
 6. Vasyliev, S. V., & Lazariev, V. V. (2017). Spetsyfika derzhavnoho nahliadu u sferi obihu likarskykh zasobiv.[ Specifics of state supervision in the field of circulation of medicines]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 1, 55–58. [in Ukrainian].
 7. Bartel, S. H. (2005). Deiaki problemy vprovadzhennia demokratychnoho tsyvilnoho kontroliu za diialnistiu militsii. [Some problems of introduction of democratic civil control over police activity]. Yurydychna Ukraina,6, 67–71. [in Ukrainian].
 8. Konstytutsiia Ukrainy (1996, Jule, 28) № 254k/96. [Constitution of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.  [in Ukrainian].
 9. Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny (1997, December, 23) № 776/97-ВР [About the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian].
 10. Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy (1998, March, 05) № 183/98-ВР [About the National Security and Defense Council of Ukraine]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/Z980183?an=1. [in Ukrainian].
 11. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady (2011, March, 07) № 3166-VI [About central bodies of executive power] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text. [in Ukrainian].
 12. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy (2015, Оctober, 28) № 878 [On the approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 13. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy (2014, April, 30) № 197 [On the approval of the Regulation on the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 14. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy (2015, June, 17) № 423 [On the approval of the Regulation on the Ministry of Social Policy of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].
 15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2015, March, 05) № 267 [On the approval of the Regulation on the Ministry of Health of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].
 16. Kushnir S. M. (2011) Pravovi zasoby hromadskoho kontroliu v mekhanizmi pravovoho rehuliuvannia [Legal means of public control in the mechanism of legal regulation] Doctor’s thesis. Zaporizhzhia, 20 р. [in Ukrainian].
 17. Rohatina L. P. (2015) Hromadskyi kontrol nad derzhavoiu: sutnist, mekhanizmy realizatsii ta perspektyvy rozvytku. [Public control over the state: essence, implementation mechanisms and development prospects]. Doctor’s thesis. Odesa, 175 р. [in Ukrainian].
 18. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia (1992, November 19) [Law of Ukraine Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care] № 2801-XII. URL: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text [in Ukrainian]. [in Ukrainian].
 19. Sitsinska M.V. (2013) Elementy hromadskoho kontroliu v systemi demokratychnoho tsyvilnoho kontroliu nad sektorom bezpeky i oborony. [Elements of public control in the system of democratic civil control over the security and defense sector. Investments: practice and experience]. Investytsii: praktyka ta dosvid, № 14. Р. 115. [in Ukrainian].