Philosophical and legal concept of the defense "civil society": modern scientific approaches

2019;
: 122-129

Shak R.
"Philosophical and legal concept of the defense "civil society": modern scientific approaches"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21...

Authors:
1
Institute of Jurisprudenceand Psychology LvivPolytechnic National University Departmentof Civil Law and Process postgraduate student I yearof specialization 081 Law

On  the  basis  of  the  latest  scientific  research,  the  philosophical  and  legal  concept  of  the 
definition  of  «civil  society»  is  thoroughly  analyzed,  Modern  approaches  to  understanding  the 
concept  are  systematized.  There  searchis  based  on  the  scholarly  views  of  prominent 
philosophers,  as  well  as  the  author’s  own  approach  and  conclusions  about  there  search 
problem.
The  research  is  based  on  the  scientific  views  of  significant  philosophers,  as  well  as  the 
author’s  approach  to  the  research  problem.  It  is  substantiated  that  civil  society  is  a  system  of 
ensuring  the  vital  functions  of  social,  socio-cultural  and  spiritual  spheres,  their  reproduction 
and  transmission  from  generation  to  generation,  the  system  of  independent  and  independent 
state  institutions  of  state  institutions  and  relations,  aimed  at  ensuring  the  conditions  for  the 
self-realization of private interestsand needs or individual, or collective.

1. Sotsiolohiya: Korotkyy entsyklopedychnyy slovnyk [Sociology: ShortEncyclopedicDictionary] Sotsiolohichna asotsiatsiya Ukrayiny; uklad. Volovych V. H. tain. Kiev: Ukr. Tsentr dukhovnoyi kul’tury Publ, 1998. P. 108. 2. Korotkyy politolohichnyy slovnyk [ShortPoliticalDictionary]. red. S. H. Ryabov, Z. I. Tymoshenko. Kiev: ROVO “Ukrvuzpolihraf”Publ, 1991. 95 p. 3. Odyntsova A. V. Hrazhdanskoe obshchestvo: proshloe, nastoyashchee, budushche [Civil Society: Past, Present and Future]. SocioPolitical Sciences. 1991. Vol. 12. pp. 40–51. 4. Shchedrova H. P. Hromadyans’ke suspil’stvo, pravova, derzhavna i politychna svidomist’ hromadyan [Gromadyanskasuspіlstvo, legal, Power i polіtichna svіdomіst gromadyan]. Kiev: ISLO Publ., 1994. P. 11, 15. 5. Pavlenko R. Dynamika hromadyans’koho suspil’stva v Ukrayini [The dynamics of civil society in Ukraine]. The new policy. 1996. Vol. 5. pp. 17–25. 6. Platon. Derzhava [Plato. State]. lane. with davnohr. D. Hutsul. Kiev: OsnovyPubl, 2000. pp. 241–270. 7. Aristotel’. Polityka [Politics]. lane. with davnohr. A. Kyslyuk. Kiev: OsnovyPubl, 2000. pp. 16–17, 80, 88, 116. 8. Makiavelli N. Gosudar’: Sochineniya [Sire: Works]. Moscow: EKSMO-Press Publ; Kharkiv: Folio Publ, 1999. 655 p. 9. Gobbs T. Leviafan, ilimateriya, forma ivlast’ gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo [Leviathan, or matter, form and power of the church and the civil government]. Moscow: Mysl’ Publ, 1991. Vol. 2. pp. 96, 132–133. 10. Lokk Dzh. (1632–1704) Dvatraktaty pro vryaduvannya [Two treatises of government]. Per. from English. O. Terek, R. Dymerets’. Kiev: Vyd-vo Solomiyi Pavlychko «Osnovy» Publ, 2001. P. 131, 192. 11. Russo Zh.-Zh. Pro suspil’nuuhodu abo Pryntsypypolitychnohoprava [On public agreement or Principles political rights]. B.m.: Port-RoyalPubl, 2001. pp. 26–27, 65. 12. Tokvil’ A. de. Pro demokratiyu v Amerytsi [Democracy in America]. Per. of French. [2 vols.]. Kiev: Vydav. dim “Vsesvit”Publ, 1999. 587 p: il. 13. SebaynDzh. Istoriyapolitychnoyidumky[History of Political Thought]. Kiev, 1997. P. 617. 14. Gegel’ G. V. F. Filosofiyaprava. [The philosophy of law]. per. s nem. AN SSSR. In-t filosofii; red. isost. D. A. Kerimovi V. S. Nersesyants; avt. vstup. st.iprimech. V. S. Nersesyantsa. Moscow: Mysl’Publ, 1990. 524 p. 15. Lisovyy V. S. Kul’tura – ideolohiya – polityka [Culture – Ideology – Politics]. Kiev: Vyd-voim. OlenyTelihyPubl, 1997. 350 p. 16. Gegel’ G. V. F. Entsiklopediya filosofskikh nauk [Encyclopedia of Philosophy]. Moscow: Mysl’ Publ, 1997. T. 3. Filosofiyadukha [Philosophy of Spirit]. 471 p. 17. Marks K. Izbrannyeproizvedeniya [Selected works]. Moscov: PolitizdatPubl, 1986. T. 1. pp. 4–76. 18. Marks K. Ekonomichno-filosofs’kirukopysy 1844 roku [Economic and Philosophic Manuscripts of 1844]. Kiev: Politvydav Ukrayiny Publ, 1980. T. 42. pp. 89–90. 19. Dyurkgeim E. O razdelenii obshchestvennogo truda: Metodsotsiologii [On the division of social labor: Sociology Method]. Moscov: Nauka Publ, 1991. 572 p.