Information as an object of civil rights: the conceptual dimension

2022;
: 113-118

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Antsyferova M., Chornopyska V. Information as an object of civil rights: the conceptual dimension.

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The article indicates the need to objectify the category "information" and establish a legal framework for its regulation, and consider the existing legal acts regulating information. The need to consider as an object of civil law only that information that is the result of human activity was noted. 

The problematic question of the classification of information to objects of civil law was raised, to answer this question, the characteristics of the object of civil law, derived by civil scientists, were analyzed. 

The following characteristics are considered: discreteness, legal binding, usefulness, systematicity, the possibility of being the object of legal relations. 

Based on the comparison of these signs and signs of information, appropriate conclusions were made that information is a good that has a certain medium, it is able to participate in civil circulation and be the object of civil legal relations, to have protection mechanisms against illegal use. 

Taken together, all these features characterize information as an object of civil law.

1. Zaika I, Skrypnyk V. (2017). Informatsiia v systemi obiektiv tsyvilnykh prav. [Information in the system of civil rights objects]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Р. 240–245. [in Ukrainian].

2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. [The Civil Code of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (Accessed: 13.05.2022 р.). [in Ukrainian].

3. Kokhanovska O. V. (2014). Vtilennia ta realizatsiia idei rozrobnykiv TSK Ukrainy shchodo normatyvnoho zakriplennia poniattia ta vydiv obiektiv tsyvilnykh prav. [Implementation and implementation of the ideas of the developers of the Central Committee of Ukraine regarding the normative consolidation of the concept and types of objects of civil rights.]. Aktualni problemy pryvanoho prava: Zbirnyk statei do yuvileiu doktora yuryd. nauk, prof. N.S. Kuznietsovoi. Vidp. red. R. A. Maidanyk ta O. V. Kokhanovska. Kyiv: PrAT «Iurydychna praktyka». Р. 247–271. [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrainy «Pro informatsiiu». [Law of Ukraine «On Information»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text(Accessed: 13.05.2022 р.). [in Ukrainian].

5. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro obmezhennia monopolizmu ta nedopushchennia nedobrosovisnoi konkurentsii u pidpryiemnytskii diialnosti».[On Amendments to the Law of Ukraine «On Restriction of Monopoly and Prevention of Unfair Competition in Business Activity»]. (vtratyv chynnist). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: 13.05.2022 р.). [in Ukrainian].

6. Petrov Ye. V. (2003). Informatsiia yak obiekt tsyvilno-pravovykh vidnosyn. [Information as an object of civil legal relations]. avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.03. Nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv. 20 s. [in Ukrainian].

7. Slipchenko S. O. (2013). Osobysti nemainovi pravovidnosyny shchodo oborotozdatnykh obiektiv: monohrafiia. [Personal non-property legal relations regarding defense objects: monograph]. Kharkiv: Dysa plius. 552 p. [in Ukrainian].

8. Honcharova A. V., Murach D. V. (2021) Informatsiia yak obiekt tsyvilnoho prava: filosofsko-pravovyi aspekt. [Information as an object of civil law: a philosophical and legal aspect]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. No 1. P. 67–71. [in Ukrainian].

9. Bieliakov K. I. (2006). Informatsiia v pravi: teoriia i praktyka: monohrafiia. [Information in law: theory and practice: monograph]. DNDI M-va vnutrish. sprav Ukrainy. Kyiv: KVITs. 116 p.

10. Kodynets A.O. (2015). Informatsiia yak obiekt tsyvilnykh prav: kontseptsiia, metodolohiia, pravova pryroda.[Information as an object of civil rights: concept, methodology, legal nature]. Pravo Ukrainy. No 1. 2015. P. 107–115. [in Ukrainian].