Volume 803, 2014-1

In this Number

(15 papers)
A. M. Krychkovska, Zh.P. Parashchyn, O. Shved, I. I. Hubytska, L. D. Bolibrukh, V. P. Novikov