Herald № 890, 2018

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. – № 890. – 92 с.

ISSN 0321-0499

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 41 від 26.02.2018 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

In this Number

(16 papers)
Volodymyr Zubchenko, Yuliya Mishura
pp. 46 - 49
Oksana Chuyeshkova
pp. 81 - 84

Редактор Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання Романа Мисака

Художник-дизайнер Анна Христонько

 

Здано до видавництва 6.09.2018. Підписано до друку 20.09.2018.

Формат 60x84 ⅛. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 10,7. Обл.-вид. арк. 8,5.

Наклад 100 прим. Зам. 181117.

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел.: +380 32 2582146, факс: +380 32 2582136

www.vlp.com.ua, ел. пошта vmr@vlp.com.ua