відходи

Кополімеризація промислових хлорорганічних відходів з продуктами піролізу деревини для бітумних композицій

У представленій роботі запропоновано новий підхід до проведення кополімеризації та сумісної переробки промислових хлорорганічних відходів (ХОВ) виробництва вінілхлориду ТОВ «Карпатнафтохім» м. Калуш, Україна, та рідких продуктів піролізу деревини (РППД), які утворюються при виробництві активованого вугілля з деревини на ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат». Вивчено склад сировини та властивості отриманих продуктів. ІЧ-спектроскопією та ДТА аналізом встановлено первинну будову та властивості одержаних із ХОВ і РППД кополімерів, олігомерів та асфальтових і бітумних виробів з них.

Адсорбція іонів цинку та феруму з водного розчину з використанням відходів як адсорбенту

У цій роботі досліджено зменшення вмісту або вилучення іонів токсичних важких елементів, таких як ферум і цинк, з водних розчинів. Для вилучення іонів металів використано періодичний процес із використанням дешевого адсорбційного матеріалу, який називається ядром глоду. Також було вивчено вплив часу контакту, рН, концентрації іонів металів і дозування адсорбенту на відсоток видалення.

MODELING AND FORECASTING OF THE STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE WASTE MANAGEMENT AND MANAGEMENT SYSTEM CONSUMPTION OF KREMENCHUK URBAN TERRITORIAL COMMUNITY IN WARTIM

We consider waste management and management as an area of ​​ecological safety. As a result of the study, the ecological aspects of this branch of activity were analyzed on the example of the operation of the operating MSW landfill in the city of Kremenchuk. The prospective direction of the field of waste management in the region, as well as the state of its financing, are taken into account. Such dangerous factors in the operation of the municipal landfill for the environment as: pollution of groundwater and open dumps of the landfill have been identified.

Безвідходне виробництво в Україні: досвід ЄС

Сьогодні принцип безвідходного виробництва («zero-waste») є не лише світовим трендом, а й ефективним механізмом захисту та збереження навколишнього середовища, а також повнішого використання ресурсного потенціалу підприємств. Головна ідея безвідходного виробництва — це перетворення сировини, що надійшла на підприємство, її залишків, а також відходів отриманих в процесі виробництва, у готову продукцію, здатну приносити дохід.

EXPERIMENTAL RESEARCH OF INDUSTRIAL WATER PARAMETERS OF CANNING PLANT AND BAKERY. ANALYSIS OF TREATMENT TECHNOLOGIES

One of the industries that uses large amounts of water is the food industry. Industrial, domestic managers of the production process stand out with it and enter the environment surrounded by contaminated effluents. Their main feature is the high content of dissolved organic matter and nitrogen. You can also create wall water to create aggregate-resistant colloids, which include animal and vegetable fats, proteins, starch, sugar, as well as salts, carbohydrates, dyes, thickeners, preservatives.

ECOLOGICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF ALCOHOL INDUSTRY ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

At the present stage of development, the entire world industry has faced the problem of rational use of renewable natural resources, in particular the most efficient ways of wastewater treatment and the use of accumulated waste in the production process as a secondary raw material.

АДАПТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Доведено, що неефективне управління відходами в Україні, що є, зокрема, наслідком існуючої лінійної моделі економіки, створює значні ризики для навколишнього середовища і населення. Це актуалізує імплементацію моделі циркулярної економіки, яка передбачає енергозбереження, регенеративне екологічно чисте споживання і виробництво, за прикладом ЄС, що є глобальним лідером із її впровадження.

ENVIRONMENTAL HAZARD OF UNCONTROLLED ACCUMULATION OF INDUSTRIAL AND MUNICIPAL SOLID WASTE OF DIFFERENT ORIGIN IN UKRAINE

The analysis of the generation, recycling and landfilling of waste in Ukraine is carried out. Significant generation of various wastes leads to their storage on the ground surface, as it is the most widespread way of waste treatment in Ukraine. Frequently, the stored waste burns (waste heaps, waste coal, landfills), causing significant accumulation of hazardous substances in the environment.

ENVIRONMENT CONTAMINATION WITH HEAVY METALS CONTAINED IN WASTE

The paper analyzes the sources of the most widespread heavy metals contained in waste. Different directions of human activity are considered with emphasis on the waste containing heavy metals. It is established that the largest suppliers of heavy metals include waste of metallurgy, chemical industry, production of electrical appliances, batteries and accumulators, sewage sludge, ash and slag of coal-fired power stations and waste incineration plants, and the recent one is household waste.

Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук

Розглянуто проблему забруднення природних об’єктів відходами техногенного
походження як накопичувачів токсичних хімічних сполук. Наведено дані щодо
кількості відходів роботи підприємств хімічної, гірничорудної, лісової та деревооб-
робної, машинобудівної, металургійної, будівельної, паливно-енергетичної, харчової та
легкої промисловостей України та вказано відсоток їх утилізації. Проаналізовано види
токсичності речовин та різні види мікроорганізмів, які здатні їх виявляти. Також