Дослідження методів визначення зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості

https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.02.047
Надіслано: Лютий 27, 2018
Переглянуто: Листопад 22, 2018
Прийнято: Грудень 20, 2018
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"

TМета. Актуальним є вирішення проблеми розрахунку сукупного зносу об’єкта нерухомості, а особливо зовнішнього зносу, як мало дослідженого і описаного у наукових публікаціях. Недоліком існуючих методів (окрім методу парних порівнянь) визначення зовнішнього зносу є необхідність накопичення оцінювачем великої кількості даних продажу або оренди аналогічних об’єктів нерухомості, що у сучасних ринкових умовах України досить складно здійснити. Запропоновано методи дослідження зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості, які вимагають меншого об’єму таких даних [МСО, 2017; НСО-1, 2003; НСО-2, 2004]. Методика. В оцінці нерухомості знос розглядається як важливий чинник для визначення вартості будівель і споруд витратним підходом та визначається як втрата корисності, а отже і вартості за будь-яких причин [Kharryson, 1994; Ekkert, 1997]. При цьому предметом дослідження і аналізу є потенційний валовий дохід від здачі в оренду нерухомості; втрати від недоотримання орендних платежів; можливість отримання додаткового прибутку та операційні витрати, тобто чистий операційний дохід. В цьому випадку вони повинні служити ринковим доказом рівня дохідності оцінюваної нерухомості. Результати. Сьогодні величина зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості визначається із використанням великої кількості ринкових даних. Загалом ринкове зіставлення є ключовим для визначення ступеню сукупного знецінення існуючих поліпшень в порівнянні з новими. За суттю, сукупне знецінення є різницею між вартістю заміщення або відновною вартістю і ринковою вартістю поліпшень, а залишкова вартість заміщення земельних поліпшень – це різниця між ціною продажу нерухомості і ринковою вартістю землі. Виконано дослідження пов’язані із розробленням нових методів оцінки зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості. В статті доведено, що з метою удосконалення методології оцінки нерухомості та визначення зовнішнього зносу необхідно використовувати нові методи, які дозволять оцінювачам уникнути суб’єктивності у розрахунках та відповідно «юридичної вразливості» отриманих результатів. Наукова новизна. Існуючі методи щодо оцінки зовнішнього зносу не завжди відповідають сучасним вимогам ринку нерухомості і необхідно розробляти нові методи, які матимуть переваги над методами , що широко застосовуються на практиці. Впроваджено нові методи розрахунку зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості важливо для удосконалення методології оцінки для сучасного ринку нерухомості України. Практична значущість. В роботі виконано практичну реалізацію теоретичних розробок. Дослідження дозволяють отримати математичні залежності для встановлення коректних і обґрунтованих коефіцієнтів зовнішнього зносу на об’єкти спеціалізованої нерухомості. Представлені в роботі дослідження доцільно застосувати для визначення зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості з метою розрахунку залишкової вартості заміщення або залишкової вартості із подальшим розрахунком її ринкової вартості [Губар, 2014, Перович, Губар, 2016].

 1. Губар Ю. Дослідження впливу сукупного зносу на кадастрову вартість нерухомості населених пунктів. / Губар Ю., Губар А. // Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Географія. Землеустрій. Природокористування. Ужгород. – 2014. Вип.3. – С. 178-190.
 2. Драпіковський О. І. Оцінка нерухомості: навчальний посібник / Драпіковський О. І, Іванова І. Б., Крумеліс Ю. В. – Київ: ТОВ «Сік Груп Україна», 2015. – 424с.
 3. Кірічек Ю.О. Оцінка земель: навчальний посібник / Кірічек Ю.О.– Дніпропетровськ: Літограф, 2016. – 454 с.
 4. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: підручник / Ю. Ф. Дехтяренко, М. Г. Лихогруд, Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха – Київ: „Профі”, 2002. – 256с.
 5. Міжнародні стандарти оцінки МСО-1. Ринкова вартість як база оцінки. Міжнародний комітет зі стандартів оцінки майна (IVSC), 2017 р.
 6. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.
 7. Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442.
 8. Организация оценки в налогообложении недвижимости / под ред. Д. К. Эккерта – M., РOO, 1997. – T. 1. – 382 с. – T. 2 – 442 с.
 9. Организация оценки недвижимости / под ред. Д. К. Эккерта. – M., РOO, 1999 – 325 с.
 10. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования: учебно-практическое пособие / под ред. В. М. Рутгайзера. М.: Дело, 1998. – 488с.
 11. Перович Л. М. Оцінка нерухомості: навчальний посібник (друге видання) / Перович Л. М., Губар Ю. П. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2016. – 303 с.
 12. Харрисон Г. С. Оценка недвижимости: учебн. пособ. / Харрисон Г. С. [перев. с анг.] – M.: Мособлполиграфиздат, 1994. – 231 с.
 13. Jack P. Friedman, Jack C. Harris, J. Bruce Lindeman. Dictionary of Real Estate Terms.–Third Edition. Barron’s Educational Series, Inc., New York, 2012.
 14. Jack P. Friedman, Nicolas Ordway. Income Property Appraisal and Analysis. -American Society of Appraisers,–Prentice Hall, New Jersey, 2013.
 15. McKenzie M. Betts R. Essentials of Real Estate Economics // 3th ed. – New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. – 1992. – 336 p.
 16. Ventolo W., Wiiliams M. Fundamentals of Real Estate Appraisal // 9th ed. – Chicago: Dearborn Real Estate Education. – 2005. – 445 p.