Апроксимація функцій середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок для визначення їх допустимих значень

2014;
: стоp. 54 - 67
Надіслано: Січень 17, 2014
Прийнято: Березень 24, 2014
1
Дніпровська політехніка
2
Національний гірничий університет; Київський національний університет будівництва та архітектури

Метою цієї статті є дослідження результатів апроксимації функцій обчислення середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок для визначення такої функції апроксимації, яка б дала змогу якнайточніше обчислювати значення допустимих середніх квадратичних похибок площ залежно від розміру і коефіцієнта видовженості земельних ділянок. Методика. Для поставленої мети виконано апроксимацію функцій за методом найменших квадратів. Для апроксимації використано дві функції – натурального логарифму та степеневу, а також виконано оцінку точності. В результаті дослідження встановлено, що середні квадратичні похибки площ земельних ділянок добре описуються цими двома функціями, що підтверджується одержаними значеннями коефіцієнтів детермінованості, близькими до одиниці. Наукова новизна наведеного дослідження полягає у тому, що встановлені математичні залежності дають змогу диференційовано, залежно від значення площі і коефіцієнта видовженості, встановлювати допустимі середні квадратичні похибки визначення площ земельних ділянок розміром від 0,1 до 100 га. Вони дають фактично однакові результати для запропонованих функцій. Практична значущість. Наведено відповідні висновки і пропозиції стосовно розроблених математичних моделей (формул), які можуть бути використані геодезичними і землевпорядними організаціями, територіальними підрозділами Державного агентства земельних ресурсів України та регіональними Центрами державного земельного кадастру України, їх контролюючими органами для швидкого визначення та перевірки значень допустимих похибок площ земельних ділянок, а також у навчальному процесі.

 1. Барановський В.Д. Топографо-геодезичне та карто­графічне забезпечення ведення Державного земель­ного кадастру. Визначення площ територій / В.Д. Барановський, Ю.О. Карпінський, А.А. Лящен­ко / за заг. ред. Ю.О. Карпінського. – К.: НДГІК, 2009. – 92 с.: іл. – (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”).
 2. Брынь М.Я. О точности определения планового положения межевых знаков участков урбанизи­рованных земель / М.Я. Брынь [Текст] // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2007. – Вип. 69. – С. 164–167.
 3. Войтенко С.П. Математична обробка геодезичних вимірів. Метод найменших квадратів: навч. посіб. – К.: КНУБА, 2005. – 236 с.
 4. Заєць І.М. Інфраструктура єдиної високоточної сис­теми координат існує! / Заєць І.М., Карпінсь­кий Ю.О. [Текст] // Вісник геодезії та картографії – 2011. – № 4. – С. 4–9.
 5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ, із змінами і доповненнями, внесеними законом України від 20.11.2012 р. № 5496-VI.
 6. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету України із земель­них ресурсів від 18.05.2010 р. № 376, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 25.02.2011 р. № 117.
 7. Керівний технічний матеріал “Інвентаризація земель населених пунктів (наземні методи)”, затвердже­ний наказом ГУГКК від 02.02.1993 р. № 6. – К., 1993.
 8. Кренида Ю.Ф. Экономическая целесообразность задан­ной точности определения координат вершин углов поворота границ земельного участка / Ю.Ф. Кре­нида, Д.Б. Чуганский, А.С. Жаткина. – [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/7055/1/krenida.pdf.
 9. Кубах С. Вплив стану геодезичної основи на точність визначення геометричних параметрів земельних ділянок [Текст] / С. Кубах // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2010. – № 73. – С. 14–21.
 10. Мельничук О. Сучасні проблеми землеустрою та спо­соби їх вирішення / О. Мельничук, П. Черняга. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10571/1/28.pdf.
 11. Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затверджене наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 26.08.1997 р. № 85.
 12. Порядок проведення інвентаризації земель, затвер­джений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 513, із змінами і допов­неннями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 154.
 13. Рябчій В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / В. Рябчій, М. Трегуб [Текст] // Геодезія, картографія та аерофото­знімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 136–142.
 14. Рябчій В.А. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок у різних типах населених пунктів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М.В. Трегуб [Текст] // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 157–167.
 15. Рябчій В.А. Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н. Кашина [Текст] // Сучасні досягнення геоде­зичної науки та виробництва // зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. І (19). – С. 103–106.
 16. Рябчій В.А. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О. Янкін [Текст] // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва // зб. наук. праць. – Львів, 2010. Вип. ІІ (20). – С. 204–208.
 17. Рябчій В.В. Дослідження та апроксимація функції визначення допустимих середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок / В.В. Рябчій, М.В. Трегуб [Текст] // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2012. – Вип. 76. – С. 117–126.