Випуск 13, Номер 1, 2019

У цьому номері

(19 статей)
Omari Mukbaniani, Jimsher Aneli, Marta Plonska-Brzezinska, Eliza Markarashvili, Tamara Tatrishvili
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.064
pp. 64-70
Ivan Saldan, Yuliia Stetsiv, Victoriia Makogon, Yaroslav Kovalyshyn, Мykhaylo Yatsyshyn, Oleksandr Reshetnyak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.085
pp. 85-94
Анна Гивлюд, В. В. Сабадаш, Jaroslaw Gumnitsky, Н. С. Ріпак
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.095
pp. 95-100
Lesia Pavliukh, Sergii Boichenko, Valeriya Onopa, Oksana Tykhenko, П. Топільницький, Viktoria Romanchuk, Igor Samsin
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.01.101
pp. 101-106
Olena Astakhova, Olena Shyshchak
pp. l-ll