Випуск 17, Номер 3, 2023

У цьому номері

(26 статей)
Tinatin Bukia, Mariam Utiashvili, Manana Tsiskarishvili, Sopo Jalalishvili, Ana Gogolashvili, Tamara Tatrishvili, Gia Petriashvili
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht17.03.549
cc. 549 - 556
М.І. Донченко, О. Б. Гринишин, Yuriy Demchuk, П. Топільницький, Yuriy Turba
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht17.03.681
cc. 681 - 687
Olena Shyshchak, А. М. Когут