Густинна модель Коломийської палеодолини по геотраверсу СГ-І (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ

https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.074
Надіслано: Травень 18, 2017
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Мета. Метою роботи є уточнення глибинної будови та перспектив нафтогазоносності Коломийської палеодолини за сейсмогеотраверсом СГ-І (67), який проходить уздовж лінії Надвірна – Коломия – Отинія – Івано-Франківськ. Сейсмогеотраверс СГ-І (67) частково захоплює Бориславо-Покутський покрив, перетинає Самбірську і Більче-Волицьку зони та заходить на Східноєвропейську платформу. Методика. Геолого-гравітаційне моделювання будови геологічного розрізу є методом кількісної інтерпретації аномального поля сили тяжіння в редукції Буге, який заснований на рішенні прямих та обернених задач гравірозвідки для складнопобудованих середовищ та призначений для побудови оптимальних геогустинних моделей геологічного розрізу. Оптимальна геогустинна модель – це модель, яка узгоджена зі спостереженим гравітаційним полем, не суперепротирічить даним буріння, сейсморозвідки та враховує припущення (гіпотези) інтерпретатора. Передумовою достовірності вказаної методики є її геологічна підпорядкованість, зокрема врахування даних буріння, сейсморозвідки та геолого-тектонічних карт щодо блокової будови фундаменту, закономірностей формування осадового комплексу та зон перетину глибинних розломів, які є потенційними шляхами міграції флюїдів і якими формуються сприятливі умови виникнення структурних і літологічно або тектонічно екранованих пасток вуглеводнів. Крім того, геолого-гравітаційне моделювання використовують для перевірки, уточнення та деталізації структурно-густинних побудов, виконаних за будь-якими іншими способами. Результати. Модель сейсмо­геологічного розрізу за геотраверсом СГ-І (67) доповнено густинами товщ, які визначено за даними буріння та за результатами моделювання за близько розташованими інтерпретаційними профілями. За результатами геолого-гравітаційного моделювання уточнено геометрію структур та блоків фундаменту. Також отримано деталізований розподіл густини гірських порід уздовж геотраверсу до глибини 20 км. У результаті моделювання у межах певних стратиграфічних комплексів виявлено зони ущільнення і розущільнення. Зони розущільнення у межах додатних структурних форм ідентифіковано як перспективні. Наукова новизна. Уточнено та деталізовано структурно-густинні побудови геологічного розрізу уздовж геотраверсу СГ-І (67), що даозволило змогу отримати нові дані про глибинну будову перерізу Коломийської палеодолини та про перспективи нафтогазоносності окремих її ділянок. Встановлено, що загальні риси покривів, пов’язані з глибинно-розломною тектонікою, відображаються у аномальному гравітаційному полі, що свідчить про достовірність прогнозу елементів глибинної тектонічної і структурної будови регіону за даними геолого-гравітаційного моделювання. Практична значущість. Отримані результати свідчать про високу інформативність геогустинного моделювання під часри вивченняі глибинної будови земної кори у складних сейсмогеологічних умовах Передкарпатського прогину. Виявлені зони розущільнення у палеозойських відкладах у Коломийській палеодолині є перспективними для постанови нафтопошукових робіт.

 1. Анікеєв С. Г. Комп’ютерна система рішення пря­мих та обернених задач гравірозвідки для 2D/3D моделей складно побудованих середо­вищ / С. Г. Анікеєв // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 1997. – Вип. 34. – С. 57-–63.
 2. Анікеєв С. Г. Методика інтерпретації гравіметрич­них матеріалів при довільній будові геоло­гічних середовищ: дис. канд. геол. наук: 04.00.22 / С. Г. Анікеєв // ІГФ ім. С. І. Субботіна НАНУ. – К., – 1999. – 242 с.
 3. Анікеєв С. Г. Про методику моделювання складно побудованих середовищ в гравірозвідці // Тео­ретичні та прикладні аспекти геоінформатики :. зЗб. наук. праць. – К., – 2008. – C. 67-–72.
 4. Анікеєв С. Г. Про спосіб швидкого рішення прямої задачі гравірозвідки і магніторозвідки з вико­ристанням кінцево-елементних апроксимацій / С. Г. Анікеєв // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформа­тики :. зЗб. наук. праць. – К., – 2010. – С. 43-–51.
 5. Анікеєв С. Г. Рішення прямих задач гравімагніто­розвідки для складних моделей середовища за допомогою швидкої згортки / С. Г. Анікеєв // Геодинаміка. – 2011. – № 2(11). – С. 18-–20.
 6. Анікеєв С., Максимчук В., Мельник М. Геолого-гравітаційне моделювання по сейсмогеотра-версу сг-і (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ / С. Анікеєв, В. Максимчук, М. Мельник // Матер.ріали VI Міжнар.одної нау­к.ової конф.еренції «Геофізичні технології про­гнозування та моніторингу геологічного сере­довища». – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 26-–28.
 7. Булах Е. Г., Прилуков В.В. Обратные задачи маг­ниторазведки в классе тел, заданных горизон­тальными пластинами / Е. Г. Булах, В. В. Прилуков // Геофизический жур­нал. – 1998. – № 5 – Т. 20. – С. 31-–39.
 8. Булах Е. Г. Прямые и обратные задачи гравимет­рии и магнитометрии. Математические методы геологической интерпретации гравиметричес­ких и магнитометрических данных : моногра­фия / Е. Г. Булах. – К. : Наук. думка, – 2010. – 463 с.
 9. Заяць Х. Б. Глибинна будова надр Західного ре­гіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ / Х. Б. Заяць. – Львів : ЛВ УкрДГРІ. – 2013. – 136 с.
 10. Заяць Х. Б., Анікеєв С. Г. Ознаки можливого зба­гачення корисними копалинами надр феномену Коломийської палеодолини // Комплексное изучение и освоение природных и техногенных россыпей / Х. Б. Заяць, С. Г. Анікеєв // Труды IV Международной научно-практической конференции 17-–22 сентября 2007 г. – Симферополь : ПолиПресс, – 2007. – С. 40-–41.
 11. Заяць Х. Б., Королюк П. О., Бєловолова Л.П. . Пошуки нових пасток газу в бадені за змінами ерозійних форм палеорельєфу основи Більче-Волицької зони / Х. Б. Заяць, П. О. Королюк, Л. П. Бєловолова // Мінеральні ресурси України. – 2005. – № 5. – С. 23-–26.
 12. Заяць Х. Б., Морошан Р. П., Довгий І.І. Особливості давнього ерозійного рельєфу мезо-палеозойсь­кої основи Передкарпатського прогину за сей­смічними даними / Х. Б. Заяць, Р. П. Морошан, І. І. Довгий // Геологія і геохімія горю­чих копалин. – 2000. – № 1. – С. 60-–64.
 13. Кобрунов А. И. Теоретические основы критериаль­ного подхода к анализу геофизических данных (на примере задач гравиметрии) / А. И. Кобрунов // ИФИНГ. – Ивано-Франковск, – 1985. – 269 c. – Деп. в УкрНИИНТИ 18.02.86 Т 1280-УК86.
 14. Красовский С. С., Куприенко П. Я., Красовский А. С. и др. . Вещественный состав глубинных блоков Украинского щита, Днепрово-Донецкой впадины и Донбасса по результатам объемного моделирования / С. С. Красовский, П. Я. Куприенко, А. С. Красовский и др. // Геофизика XXI столетия: 2002 год. Сб. трудов Четвертых геофизических чтений имени В. В. Федынского (28.02. – 02.03.2002 г., Москва). – М. : Научный мир. – 2003. – С. 76-–82.
 15. Маєвський Б. Й., Анікеєв С. Г., Мончак Л. С. та ін. Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибоко-зану­рених горизонтів Українських Карпат / Б. Й. Маєвський, С. Г. Анікеєв, Л. С. Мончак та ін. ; зЗа ред. Маєвського Б.Й. – Івано-Франківсськ: ІФНТУНГ. – 2012. – 208 с.
 16. Страхов В. Н. Решение обратных задач гравимет­рии без решения прямых / В. Н. Страхов // Новые теорети­ческие, алгоритмические и технологические разработки в разведочной геофизике. – Препр. – К. : Институт динамики геосфер РАН, Центр менеджмента и маркетинга в области наук о Земле ИГН НАН Украины,. – 2005. – С. 23-–25.
 17. Yegorova T. P., Kozlenko V. G., Stephenson R. A., Starostenko V. I., Legostaeva O. V. Preliminary 3-D density model for the lithosphere of the Dnieper-Donets Basin on the basis of gravity and seismic data / T. P. Yegorova, V. G. Kozlenko, R. A. Stephenson, V. I. Starostenko, O. V. Legostaeva // Geofizicheskii Zhurnal. – 1997. – Vol. 19(1). – P. 124-–125.
 18. Yegorova T. P., Starostenko V.I. Lithosphere structure of Europe and Northern Atlantic from regional three-dimensional gravity modellingmodeling / T. P. Yegorova, V. I. Starostenko // Geophys. J. Int. – 2002. – Vol. 151. – P. 11-–31.
 19. Šefara J., Bielik M., Vozár J. and etc. 3D density modelling of Gemeric granites of the Western Carpathians / J. Šefara, M. Bielik, J. Vozár and etc. // Geologica Carpathica. – June 2017. – Vol. 68 (3). – P. 177-–192.
 20. Stefaniuk M., Ostrowski C., Targosz P., Wojdyla M. Wybrane problemy magnetotellurycznych i gra­wimetrycznych badan strukturalnych we wschod­niej częsci Polskich Karpat / M. Stefaniuk, C. Ostrowski, P. Targosz, M. Wojdyla // Geologia. – 2009. – Tom 35. Zeszyt 4/1. – S. 7-–46.