контроль

Забезпечення балансу влади між бургомістромі радою громади у федеральній землі Бранденбург

Досліджено владні відносини між бургомістром і радою громади та механізм їх збалансування. Проведено класифікацію та аналіз критеріїв, які визначають співвідношення статусу і ролі головних муніципальних органів в управлінні громадою на прикладі федеральної землі Бранденбург. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення моделі внутрішньої організації влади в територіальних громадах України.

Відмінність понять «державний контроль» і «державний нагляд»: нормативно-правовий аспект

Проаналізовано основні підходи до визначення змісту понять «державний контроль» і «державний нагляд» у вітчизняній науці державного управління і у юридичній науці, розкрито їх трактування в окремих нормативно-правових актах. Виявлено основні відмінності між контролем і наглядом як складовими контрольної функції державного управління та показано основні підходи у їх юридичному тлумаченні. Доведено, що найважливішими напрямами застосування контрольної функції державного управління в Україні є контроль і нагляд.

Принципи моніторингу та керування у мережі зарядних станцій електричних автомобілів

Досліджено принципи побудови, моніторингу, керування та організацію безпеки у мережі зарядних станцій електричних автомобілів. Запропоновано використання елементів сучасних клієнт-серверних технологій та елементів кіберфізичних систем у таких мережах. Розроблено базову структуру кіберфізичної системи керування мережею зарядних станцій. Розроблено та досліджено серверні та клієнтські засоби мережі. Наведено структурні та функціональні рішення серверної та клієнтської частин. Проаналізовано потенційні вразливості мережі до кібератак.

Процесуальна діяльність Національної поліції при реалізації контрольно-наглядової функції

У статті досліджено процесуальну діяльність Національної поліції при реалізації контрольно-наглядової функції. Розглянуто теоретичні аспекти здійснення контролю та нагляду у контексті адміністративно-процесуальної діяльності. Проаналізовано стадії контрольно-наглядового провадження, їх послідовність та зміст. Охарактеризовано стадію підготовки до проведення контрольно-наглядових заходів, стадію проведення зазначених заходів, стадію прийняття рішення, стадію перевірки виконання рішення.

Співвідношення контролю та нагляду в діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України

Стаття присвячена дослідженню співвідношення контролю та нагляду в діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України. Проаналізовано основні підходи до визначення змісту понять «контроль» і «нагляд» у юридичній науці. Доведено, що якщо забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, охорона правопорядку, забезпечення законності, громадської безпеки – це зміст правоохоронної функції держави, то контроль і нагляд – це методи, в результаті використання яких проявляється правоохоронна функція.

Удосконалення системи управління якістю підприємств-виробників будівельних матеріалів

Розглянуто проблему необхідності запровадження та моніторингу системи управ- ління якістю на прикладі галузі виробництва будівельних матеріалів. Проаналізовано ринок обсягів виробництва будівельних матеріалів у 2013–2018 рр., суб’єктів госпо- дарювання у галузі виготовлення виробів із цегли та підприємств у галузі будівельних матеріалів за 2010–2018 рр. Розвинено алгоритм виконання процесу контролювання засобів моніторингу та вимірювального устаткування.

Accounting and Analytical Support for Formation of Enterprise Economic Security Costs and Their Controlling Process

The article reveals the interdependence of enterprise property preservation and quality of information for ensuring management and controlling processes efficiency. The dependence of economic security on qualitatively-formed accounting and analytical support for such purposes is substantiated. It is analyzed the enterprise’s activities in terms of economic security formation by rational costs, in particular the influence of spent financial resources on employees’ physical and moral security, formation of intellectual property, etc.

Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти

У статті на основі ґрунтовного аналізу Конституції США (1787 р.), Судового акту
1789 р., значної низки наукової літератури з’ясовано історико-правові аспекти
конституційно-правового статусу судової влади в США. Досліджено порядок призна-
чення (обрання) суддів у США. Виявлено переваги організації судової системи США,
призначення федеральних суддів, окремі недоліки здійснення правового регулювання.
За результатами проведеного дослідження доведено, що Судовий акт 1789 р. не
лише встановив організацію федеральної судової системи, а й сприяв так званому

The theoretical approaches to determine the economic essence of “regulation”

The article presented the views of different scholars on the definition content of "regulation". This concept was derived from "regulate" and that has been represented in many sources were found. It was considered the author of a number of scientific resources were analyzed and identified the major common features in the studied categories. The basic part of research was divided into two parts : focus on regulation as a function of component management, and studying its subtypes on governmental level. The purpose of the article was to study the semantic content category "regulation".

Деякі аспекти контролю за якістю вищої освіти в Україні

Дослідження присвячене актуальним питанням здійснення контролю в системі вищої освіти.
Детально аналізуються поняття контролю в системі вищої освіти.
На думку автора, проект Закону України “Про освіту” увібрав зміни українського законодавства у напряму євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід здійснення контролю в системі вищої освіти за кордоном.