Правові положення щодо втручання у приватне життя в кримінальному процесуальному праві

2022;
: 216-222

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Kukhta M., Kushpit V. “Legal provisions regarding involvement in private life in criminal procedural law.”

1
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

 У Кримінальному процесуальному кодексі України виділяють слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Саме до негласних розшуковий дії належить – втручання у приватне спілкування. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу. Стаття присвячена проблемі визначення поняття, змісту та межі втручання у приватне життя у кримінально процесуальному праві. Значна увага приділяється правовій регламентації видів втручання у приватне життя та їх особливості. Аналізу піддаються окремі статті з Конституції України. Серед переліку прав людини, який включає у себе політичні, соціально-економічні та соціально-культурні права, особливе місце належить захисту особистого або приватного аспекту життя людини. Право на приватність або право на повагу до особистого життя гарантується низкою міжнародних документів та національним законодавством, тому пропонується розглянути нормативно-правові акти міжнародного характеру, які наголошують на умовах втручання у вище згадану сферу прав. Право на таємницю листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції є особистісним, немайновим правом, що традиційно належить до основних природних прав людини. Приватне життя можна визначити як фізичну і духовну сферу, підконтрольну самій людині, тобто сферу, захищену від зовнішнього спрямованого впливу. Саме наявність приватного права забезпечує особі захист від будь-якого проникнення в її особисте життя, а саме прослуховування телефонних розмов, знайомлення з її листами чи повідомленнями, а також розголошення їх змісту чи самого факту листування або розмови. Було підкреслено, що, визначаючи зобов’язання, необхідно брати до уваги справедливий баланс у межах та способах втручання у приватне життя особи. З огляду на зазначене, актуальним є розгляд питань, пов’язаних із кримінальними процесуальними гарантіями прав особи і проблемами їхньої реалізації у кримінальному провадженні України.

1. Mikhnevych L.V. (2020). Konstytutsiine pravo na taiemnytsiu lystuvannia, telefonnykh rozmov, telehrafnoi ta inshoi korespondentsii okremykh katehorii osib. [Constitutional right to secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph and other correspondence of certain categories of persons]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 4. P.102-106. [inUkrainian].

2. Konstytutsiia Ukrainy. Vidomosti (1996, June 28) № 254к/96-ВР. [The Constitution of Ukraine]. Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141 Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text4 (accessed 15.05.2022).

3. Parshutin A.B. (2018). Poniattia vtruchannia u pryvatne spilkuvannia: teoretyko-pravova pryroda. [The concept of interference in private communication: theoretical and legal nature]. Pravo i suspilstvo. № 5 chastyna 2. P.227-232. [in Ukrainian].

4. Pysarchuk R.V. (2018). Teoretyko-pravovyi analiz poniattia «vtruchannia u pryvatne spilkuvannia» [Theoretical and legal analysis of the concept of «interference in private communication»].  Yurydychnyi biuleten. № 8. P.392-399. [in Ukrainian].

5. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy (2012, April13) № 4651-VI [Criminal Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (accessed 15.05.2022).

6. Bilichak O.A. (2014). Zahalni polozhennia pro vtruchannia v pryvatne spilkuvannia za KPK Ukrainy [General provisions on interference in private communication under the CPC of Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitranoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. № 9-1. P.201-204. [inUkrainian].

7. Blahuta R.I., Hutsuliak Yu.V., Dufeniuk O.M. ta in.(2017). Kryminalne protsesualne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Criminal procedural law of Ukraine: tutorial]. Lviv: LvDUVS. P. 774. [in Ukrainian].

8. Boiko O.P., Harkusha A.H., Zakharko A.V., Lytvynov V.V., Rohalska V.V., Serbin M.M., Soldatenko O.A., Fedchenko V.M., Cherniak N.P. (2017). Kryminalnyi protses [Criminal proceedings]: pidruch. U 2-kh ch. Ch. 1. Dnipro : Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav ; Lira LTD. P. 337. [in Ukrainian].