метод

Характеристика способів розкрадань чужого майна з використанням інформаційних технологій

У статті на основі комплексного системного аналізу розглянуто характеристику способів розкрадань чужого майна з використанням інформаційних технологій. Актуальність теми зумовлені зростанням впливу злочинності на економіку в умовах цифрової трансформації Така ситуація складається через тимчасовий розрив між впровадження інформаційних технологій та рівнем правового регулювання застосування. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення кримінальних правопорушень щодо розкрадання чужого майна з використання інформаційних технологій.

Правові обмеження – специфічний метод правового регулювання

У статті здійснено аналіз семантичної сутності поняття «обмеження» у міждисциплінарному вимірі. Розгляд наукових джерел дає підстави стверджувати, що правове регулювання це  регулювання суспільних відносин, що здійснюється за допомогою права та всієї сукупності правових засобів.

Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів

Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алго- ритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної індукції.

There is describe by the stages of synthesis, optimization and study mathematical models of machine algorithmic component by the methods of algorithm algebra, decomposition and mathematical induction.

Граматика мови опису завдань на генерування баз даних

Засобами алгебри секвенційних алгоритмів описано розроблені синтаксис і семантику мови опису завдань на створення бази даних.

By means of sequential algebra algorithms described are designed syntax and semantice describing tasks on a database.

Дослідження і розроблення методів і алгоритмів неієрархічної кластеризації

Розроблено і досліджено методи й алгоритми неієрархічної кластеризації, які дають змогу визначити оптимальну початкову кількість кластерів без будь-якої початкової інформації про їхнє розміщення. Розроблені методи і алгоритми досліджено на відомому тестовому наборі Iris.

Developed and studied the methods and non-hierarchical clustering algorithms for determining the optimal initial number of clusters without any background information on the location of the clusters. The methods and algorithms are studied in the famous test set Iris.

Метод і алгоритми аналізу плоских симетричних зображень у растровій формі

Запропоновано метод і алгоритми аналізу симетричних зображень у растровій формі. Наведено результати аналізу симетричних зображень-орнаментів.

The method and algorithms analysis of symmetric images in a raster form are suggested in the article. The results of analysis of symmetric image-ornaments are described.

Оцінювання впливу ризиків зовнішньоекономічної діяльності

Розглянуто різні підходи щодо сутності трактування поняття «ризик». Охарактеризовано різні види ризиків, які можуть впливати на підприємство при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності. Сформовано процес оцінювання впливу ризиків зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних компаній через формування системи показників. Описано кожен окремий етап рекомендованого процесу. Наведено характеристику якісного та кількісного методу оцінювання. Підкреслено, що вибір ризиків, і відповідно, показників їх оцінювання залежить від об’єкту дослідження, отриманої інформації та призначення.

Конструктивна роль поняття «підхід», «метод», «спосіб» у царині правового знання

Анотація. Розглянуто у науковому-термінологічному і концептуальному розумінні три терміна, що схожі за смислом (цінності позначувальних явищ) і значенням (за характером цих явищ). Це - «підхід», «метод» і «спосіб».

Reliability prediction of a mechatronic hydraulic drive at the early design stages

The article deals with the reliability of technological machines that use hydraulic feed drives. A priority task in mechanical engineering is the design of mechanical systems with higher stability, reliability, and performance. Various mechatronic systems are used to solve this problem, including mechatronic motion modules for hydraulic drives of technological machines.

Reliability prediction of a mechatronic hydraulic drive at the early design stages

The article deals with the reliability of technological machines that use hydraulic feed drives. A priority task in mechanical engineering is the design of mechanical systems with higher stability, reliability, and performance. Various mechatronic systems are used to solve this problem, including mechatronic motion modules for hydraulic drives of technological machines.