онтологія

Метаантропологічні парадигми антиномії філософії права

 У антиномійній теорії значне місце відводиться  антропологічним особливостям людини. Таке твердження має місце тому, що людна у праві часто, навіть інколи беззаперечно, зосереджується на тому, що основним для неї є тілесна природа існування. Тоді вся увага  звертається до того, що тілесна поведінка вирішує праведність чи не праведність життя і у цій теорії шукають антиномії, щодо онтологічного результату не приводить.

Чому виникає такий стан?

Онтологічний підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень управління Сухопутними військами

Розглянуто побудову системи прийняття рішень управління Сухопутними військами з використанням онтологічного підходу. Описано побудову сховищ даних такої системи, ядром якої є онтологія.

In the paper considers the construction of the system of decision-making control of the Army Ontology-based. We describe the construction of repositories of such a system, the core of which is the ontology.

Постановка задачі оцінювання новизни онтологічних знань інтелектуальних систем

Розглянуто формалізацію процесу оцінювання новизни онтологічних знань з метою побудови ефективних процедур розв’язування задач інтелектуальною системою.

In the paper the formalization of the evaluation process innovation ontological knowledge to build effective procedures for solving problems of intelligent systems.

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень діагностування ревматологічних захворювань на основі адаптивних онтологій

Розглянуто побудову інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень діагностування ревматологічних захворювань. Для функціонування такої системи розроблено математичний апарат на основі адаптивних онтологій.

In the paper the design of the decision support diagnosing rheumatic diseases. For the operation of the system developed mathematical tools based on adaptive ontologies.

Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами

Розглянуто питання специфіки навчання осіб з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання. Вибір оптимального навчального маршруту для осіб з особливими потребами залежить від їх індивідуальних особливостей й вимагає для кожного конкретного випадку розроблення своїх програмних інструментів.

Інформаційна система реферування множини документів, поданих у різних форматах, базована на онтології

Описано систему автоматичного реферування множини документів. Показано, що серед існуючих систем практично немає таких, що займаються множинним реферуванням. Спроектовано інформаційну модель такої системи.

The system of the automatic abstracting of great number of documents is described in the article. It is shown that among the existent systems practically is not such which engage in plural abstracting. The informative model of such system is projected.

Вибір концептуалізації проблемної ситуації інтелектуальним агентом в задачах прийняття рішення

Дослідження стосовно автономного інтелектуального агента нині на передньому краї упровадження рішень штучного інтелекту в усіх сферах економіки. Інтелектуальні автономні системи поєднують використання розпізнавання образів, міркувань, прийняття рішень, концептуальних методів і методів моделювання. Важливою частиною упровадження інтелектуального агента є пошук концептуалізації, яка підходить для поточної проблемної ситуації. Незважаючи на прогрес у розробленні автономних інтелектуальних агентів, люди набагато гнучкіші та креативніші у створенні правильних концептуалізацій.

Метод побудови ембедінгів ознак у задачах глибинного навчання на основі онтологій

У роботі досліджено проблему ембедингу ознак, які використовують у датасетах для навчання нейронних мереж. Використання ембедингів підвищує продуктивність нейронних мереж, а отже, є важливою ланкою підготовки даних для методів глибинного навчання. Такий процес ґрунтується на семантичній метриці. Запропоновано для ембедингу використовувати онтології предметних областей, до яких належить відповідна ознака. У цій роботі розроблено такий метод й досліджено його використання для завдання рубрикування текстових документів. Результати досліджень підтвердили перевагу розробленого методу.

Мобільна інформаційна система контролю раціону харчування людини

Життя кожної людини, групи людей і нації залежить від географічних, економічних, політичних, культурних і релігійних умов. Спосіб життя формується у результаті щоденного повторення і складається із таких факторів: харчування, фізичні навантаження, наявність шкідливих звичок, моральний і духовний розвиток тощо. В останні десятиліття спосіб життя вважають невід’ємною частиною добробуту, що сприяло збільшенню кількості досліджень. Медики стверджують, що більш ніж половина проблем зі здоров’ям пов’язані із дієтою. Мільйони людей харчуються неправильно, навіть не підозрюючи про це.

Звертаючись до життя і творчості Романа Інґардена (Огляд колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність” за ред. Дм. Шевчука. Остріг: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2021).

Розглядається зміст та основна проблематика колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність” за редакцією Дмитра Шевчука, в якій публікуються матеріали однойменної Міжнародної конференції (Луцьк, 8 жовтня 2020 року). У монографії аналізуються погляди відомого польського філософа, а також ті фундаментальні проблеми, якими він переймався, а це проблеми онтології, епістемології, антропології, аксіології, філософії літератури. Можна вважати, що авторам монографії вдалося досягнути мети: окреслено значення здобутку Р.