Український щит

2D та квазі-3D геоелектричні моделі Земної кори та верхньої мантії як можливе свідчення недавньої тектонічної активності в західній частині Українського щита

Мета представленої роботи – моделювання розподілу електропровідності в північно-західній частині Українського щита та вивчення взаємозв’язку геоелектричних аномалій із природними родовищами корисних копалин та з ознаками можливої тектонічної активізації довгоіснуючих систем розломів на щиті. Методологія досліджень базувалася на довгоперіодних магнітотеллурічних і магнітоваріаційних вимірюваннях в діапазоні періодів від 3-16 до 2500-3600 с. Густа мережа пунктів вимірювань дала змогу дослідити геоелектричну структуру сегмента Українського щита, обмеженого координатами 26°-30°E та 48°-51,7°N.

Зв’язок радонових і магнітних аномалій на території Українського щита та міста Києва

Мета дослідження – виявлення на території України та м. Києва зв’язку між геомагнітними і радоновими аномаліями під час вивчення геоекологічної обстановки території та оцінки її екологічної безпеки. Геомагнітні та радонові аномальні поля є суттєвими геофізичними чинниками навколишнього середовища, які значною мірою визначають його екологічний стан. Спільний аналіз геомагнітних і радонових аномалій дасть змогу обґрунтованіше виділяти екологічно небезпечні зони, які не є такими за одним з цих факторів.

Результати моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод в асейсмічних регіонах України (Дніпропетровська область)

Наведено результати інтерпретації даних моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод у Дніпропетровській області з метою прогнозу неотектонічних змін у масивах гірських порід. Показано необхідність створення національної бази даних результатів моніторингу гідрогеодинамічних параметрів підземних вод, виконуваних у всіх регіонах України.

Особливості застосування прямих методів геодинамічних досліджень в умовах Українського щита і Закарпаття

На прикладі різних геологічних ситуацій (Українського щита і Закарпатського прогину) показані ефективність і інформативність застосування комплексу геофізичних методів геодинамічного напрямку для виявлення тектонічних структур в фундаменті, визначення їх динаміки і прогнозного застосування.

Прогнозування геологічного середовища земної кори за матеріалами ГСЗ та петрофізичного термобаричного дослідження мінеральної речовини

Розглянуто деякі особливості методичних прийомів петрошвидкісного термобаричного моде-лювання. Наведено та проаналізовано приклад створення глибинної петрошвидкісної моделі ділянки земної кори Українського щита.

Напружено-деформований стан Росинського мегаблоку українського щита на ділянці верхньої течії р. Рось (Фурси-Борщагівка)

Метою цієї роботи є тектонофізичні вивчення земної кори території верхньої течії р. Рось, супроводжуване петрологічними й ізотопно-геохімічними дослідженнями гірських порід, для подальшої побудови геодинамічної моделі західної частини Українського щита (УЩ). До останнього часу ця частина УЩ була найменш вивчена геолого-геофізичними методами. Наведено нові результати тектонофізичного і геологічного вивчення верхньої частини земної кори зазначеної території, виконані в 2015 р.

Особливості глибинної будови Кіровоградського рудного району за сейсмічними даними

На основі даних про глибини до поверхонь Мохо і К2, отриманих вздовж сейсмічних профілів ГСЗ і МОХЗ, використовуючи програмне забезпечення КОСКАД 3D і Surfer 8, побудовано карти рельєфу цих поверхонь. Викладено методику статистичної обробки даних обмінних хвиль землетрусів та результати сейсмогеологічного моделювання Кіровоградського рудного району. Нова інтерпретація сейсмічних даних дозволила виявити кореляцію між поверхневими структурами регіону і рельефом поверхні Мохо та локальними неоднорідностями кори.

Лістричні порушення та їх взаємозв’язок з кільцевими структурами на Українському щиті

За результатами тривимірного густинного моделювання вперше на Українському щиті виділено лістричні порушення. Встановлено взаємозв’язок цих порушень з кільцевими структурами .

Геотектонічні дослідження фундаменту Українського щита на геолого-формаційній основі: головні результати

Викладені підсумки геотектонічного аналізу фундаменту Українського щита. Аналіз проведений з використанням досягнень морфопарагенетичних геолого-формаційних досліджень і уявлень про поверхово-блокову будову регіону. Головним результатом геотектонічних досліджень стало складання тектонічної карти Українського щита масштабу 1:2 500 000 та 1:2 000 000, а також обґрунтовування низки важливих аспектів геотектонічного розвитку регіону.

Деформації гірських порід Уманського, Новоград-Волинського та Новоукраїнського масивів у період 2,02–2,05 млрд років тому за результатами тектонофізичних досліджень

Мета. Літосфера Українського щита (УЩ) представлена мозаїкою мегаблоків, які у різний час мали різну конфігурацію та, ймовірно, в ранньому археї належали до різних мікроконтинентів. Сьогодні існують різні, не пов’язані між собою, моделі геодинамічного розвитку північно-західної (Волинський, Бузький, Росинський мегаблок) і центральної (Інгульський мегаблок) частин УЩ. Через це поки що неможлива побудова загальної моделі геодинамічного розвитку в протерозої всієї західної частини щита, яка має велике значення для вирішення питань палеогеодинаміки докембрію.