Люстрація як засіб демократизації політичної системи України

Надіслано: Січень 13, 2015
Прийнято: Лютий 17, 2015
Authors: 

Yaryna Turchyn

Lviv Polytechnic National University

Розглянуто люстрацію як інститут перехідної справедливості, що має своєю метою запобігання рецидивів авторитаризму, захист демократичних надбань і формування нової політичної системи. Виокремлено особливості, принципи та ресурси  люстраційного процесу в Україні. 

1. Blazhek P. Perekhod k demokratyy y "Liustratsyia" / P.Blazhek [Electronic resource]. – Available at: http://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1375696171-Transfarmacyia- cheskyj% 20opyt.pdf
2. Dvi tretyny ukraintsiv pidtrymuiut liustratsiiu za koruptsiinoiu oznakoiu [Electronic resource]. – Available at: http://www.unian.ua/society/904927-dvi-tretini-ukrajintsiv-pidtrimuyut-l...
3. Deinychenko V. Kontseptsiia permanentnoi liustratsii (ochyshchennia) vlady v Ukraini / V. Deynychenko [Electronic resource]. – Available at: http://kds.org.ua/presentation/dejnichenko-vf-lyustratsiya-permanentnaya...
4. Zakon Ukrainy "Pro ochyshchennia vlady" [Electronic resource]. – Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
5. Zakharov Ye. Yu. Zasudzhennia zlochyniv komunistychnoho rezhymu SRSR / Ye.Iu.Zakharov. – Kharkiv: Human Rights, 2013. – 320 P.
6. Minienkova N.I. Liustratsiia yak chynnyk systemnoi transformatsii v krainakh postkomunizmu: chomu ne vyishlo v Ukraini? / N.I.Minienkova // Gilea. – 2012. – Vyp.57. – P.552 - 555.
7. Parinova M. Vysnovok Venitsianskoi Komisii shchodo liustratsii / M.Parinova [Electronic resource]. – Available at: http://obozrevatel.com/blogs/24967-visnovok-venetsianskoi-komisii-schodo...
8. Rezoliutsiia PARIe iz vzhyvannia zakhodiv z metoiu vykryttia komunistychnykh totalitarnykh system [Electronic resource]. – Available at: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1268389478&w=%D0%E5%E7%EE%EB%FE%F6%B...
9. Stepanenko O.H. Politychna liustratsiia: teoretychni zasady poniattia / O.H. Stepanenko // Naukovi pratsi. Politolohiia. – 2014. – T.236. – № 224. – P.17-20
10. Shvarts H. Postanovlenyia novikh konstytutsyonnikh sudov v stranakh Tsentralnoi Evropi otnosytelno liustratsyy / H.Shvarts [Electronic resource]. – Available at: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/rus/EasternEuropeProblems/EEP43-44.html
11. Shevchuk S. Liustratsiia yak retroaktyvna spravedlyvist: yevropeiski standarty zakhystu prav liudyny pry perekhodi do demokratychnoho pravlinnia / S.Shevchuk // Yurydychnyi zhurnal. – 2006. – №2. [Electronic resource]. – Access: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2140