Правові засади організації та здійснення публічної влади в Україні в умовах воєнного стану

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
студентка групи ПВ-31, Навчально-наукового інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано правові засади організації та здійснення публічної влади в Україні в умовах воєнного стану. Зясовано, що публічна влада здійснюється у різноманітних формах, широким колом уповноважених на те суб’єктів. Серед характерних ознак публічної влади виокремлено:  спрямована на виконання суспільних завдань і функцій; функціонує через відповідні публічні інститути; легітимна; має апарат, що покликаний здійснювати цю владу, відособлений від населення; об’єднує підвладних за територіальною ознакою;  охоплює владою всіх осіб на відповідній території; безперервна у функціонуванні; спрямована на вирішення усіх справ суспільного значення; функціонує у правових формах. Виявлено, що під правовою основою організації й діяльності органів публічної влади варто розуміти систему нормативних актів, що визначають функції, компетенцію, форми і методи діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, а також їх структурних підрозділів. Вказано, що квінтесенцією правового унормування засад організації та здійснення публічної влади в Україні є її підпорядкованість найвищій меті держави – утвердженню і забезпеченню прав і свобод людини. Встановлено, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Констатовано, що введення воєнного стану в Україні призвело до внесення багатьох змін, включаючи ті, що стосуються організації та здійснення публічної влади. У сфері реалізації публічно-владних управлінських функцій органами публічної влади це означає запровадження певних особливостей. Зазначено, що одним із основних варіантів ефективності організації та здійснення публічної влади в умовах воєнного стану є повна консолідація зусиль і взаєморозуміння на усіх її рівнях, що вкрай важливо у воєнний час.

1. Tarasenko, T. M. (2022) Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v umovakh voiennoho stanu: mozhlyvosti ta obmezhennia [Organizational and legal principles of the activities of local self-government bodies under martial law: opportunities and limitations].Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykholohii, prava. Vyp. 4. P. 51–58. [in Ukrainian].

2. Melnychuk, O. S. (1982) Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Etymological dictionary of the Ukrainian language]. In-t movoznavstva im. O. O. Potebni AN URSR/

3. Chernova, S., Voronkovoi, V., Banakha, Sosnina, O., Zhukauskasa, P., Vvainkhardt, Y., Andriukaitene, R. Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh informatsiinoho suspilstva: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvid [Public management and administration in the conditions of the information society: domestic and foreign experience]. Zaporizhzhia : ZDIA [in Ukrainian].

4. Tsokur, Ye. Polityko-pravovi kontseptsii fenomenu politychnoi vlady  [Political and legal concepts of the phenomenon of political power]. Pravo Ukrainy. 2009. № 11. P. 132–138. [in Ukrainian].

5. Shemshuchenko, Yu. S. (1998). Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia]. Kyiv : Ukrainska entsyklopediia [in Ukrainian].

6. Yarmysh, O. N., Serohin, V. O. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia v Ukraini [State construction and local self-government in Ukraine]. Kharkiv : Vyd-vo Nats.un-tu vnutr. Sprav [in Ukrainian].

7. Melnychenko, B. B. (2017)  Pravova osnova orhanizatsii ta diialnosti orhaniv publichnoho upravlinnia v Ukraini [The legal basis of the organization and activity of public management bodies in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 12. P. 174–177. 

8. Holovatyi, S. (2017) Mirylo pravovladdia. Komentar. Hlosarii [Rule of law was the measure. Comment. Glossary]. Rule of Law Checklist. Kyiv : Vaite [in Ukrainian].

9. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini [About the introduction of martial law in Ukraine] : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 liutoho 2022 r. № 64/2022. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (accessed25.02.2023).

10. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu [About the legal regime of martial law] : Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2015 r. № 389-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. № 28. St. 250. 

11. Pro utvorennia viiskovykh administratsii [On the formation of military administrations] : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 68/2022. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text (accessed02.03.2023).

12. Yarmystyi, M. (2022) Mistsevi orhany vlady v umovakh voiennoho stanu:povnovazhennia ta spivpratsia viiskovykh administratsii z orhanamy mistsevoho samovriaduvannia [Local authorities under martial law: powers and cooperation of military administrations with local self-government bodies]. Bukovynskyi visnyk derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia. Retrieved from: http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/2059/ (accessed02.032023).

13. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.

14. Pro    vnesennia zminy do   chastyny somoi statti 147    Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i  status suddiv» shchodo vyznachennia terytorialnoi pidsudnosti sudovykh sprav [On amending the seventh part of Article 147 of the Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges» regarding the determination of territorial jurisdiction of court cases] : Zakon Ukrainy vid  03  bereznia 2022 r.  № 2112-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2112-20#Text (accessed02.032023).

15. Smokovych ,M. I. (2022) Zdiisnennia pravosuddia v umovakh voiennoho stanu: do pytannia zakonodavchykh zmin [Administration of justice under martial law: on the issue of legislative changes]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriia Pravo. Vyp. 70. P. 450–455[in Ukrainian].

16. Pro    vnesennia zmin    do   rozdilu XII «Prykintsevi ta   perekhidni polozhennia» Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» shchodo zabezpechennia staloho funktsionuvannia sudovoi vlady v  period vidsutnosti povnovazhnoho skladu Vyshchoi rady pravosuddia [On Amendments to Chapter XII «Final and Transitional Provisions» of the Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges» on Ensuring the Stable Functioning of the Judiciary during the Absence of the High Council of Justice] : Zakon Ukrainy vid   15   bereznia 2022 r.   №   2128-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2128-20#Text (accessed02.03.2023).

17. Kornuta, L. M. (2022) Okremi pytannia provadzhennia derzhavnoi sluzhby v umovakh voiennoho stanu [Separate issues of civil service proceedings under martial law]. Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykholohii, prava. № 2. P. 64–69. [in Ukrainian].

Вogdana Melnychenko, Yuliia Rudnytska“Legal principles of the organization and exercise of public authority in Ukraine under the conditions of marital state” https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-2023/legal-principles-organization-and-exercise