Концепт моделі «поведінки» у філософсько-правовому дискурсі

Harasymiv T. "Concept "behavior" and "activities" as the basis filosofemy deviant behavior" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті на основі значної джерельної бази комплексно проаналізовано визначення
термінів «поведінка» та «діяльність», простежено розвиток дефініцій у правознавчому
аспекті, з’ясовано їхні основні ознаки та характеристики. Здійснено спробу доведення,
що поняття «поведінка» та «діяльність» становлять основу філософеми девіантної
поведінки.

1. Kudriavtsev V. N. Zakon, postupok, otvetstvennost. [Law, act, responsibility] AN SSSR. M.:
Nauka, 1986. P. 7.2. Shybutany T. Sotsyalnaia psykholohyia [Social psychology] [per. s anhl. V. B. Olshanskoho].
Rostov-na-Donu: Fenyks, 1999. P. 162. 3. Kahan M. S. Chelovecheskaia deiatelnost [Human
activity] (opыt systemnoho analyza) M.: Polytyzdat, 1974. 328 p. 4. Khrestomatyia po fylosofyy:[
Readings on philosophy] [uchebnoeposobye dlia vыsshykhuchebnыkh zavedenyi]. Rostov-na-Donu:
Fenyks, 1997. P. 27–28. 5. Arystotel. Metafyzyka. O Dushe: cochynenyia[Metaphysics About the Soul:
Succession ] [v 4-kh t.]. M.: Mыsl, 1976. T. 1. P. 8, 41. 6. Iaroshevskyi M. H. Nauka o povedenyy: russkyi
put Voprosы psykholohyy. [Science of Behavior: Russian Way] 1995. № 4. P. 9, 14. 7. Pavlov Y. P.
Polnoe sobranye pochynenyi. [ The complete assembly of accomplishments ][v 6 t.]: [yzd. 2-e]. M.: Yzdvo
AN SSSR, 1951. T. 3. Kn. 1. P. 188. 8. Ukhtomskyi A. A. Sobranye sochynenyi. [Collected works ][v
5 t.]; pred. akad. L. A. Orbely, prof. M. Y. Vynohradov. L.: Yzd-vo Lenynhr. hos. un-ta, 1950. T. 1:
Uchenye o domynante. P. 299. 9. Vыhotskyi L. S. Эtiudы po ystoryy povedenyia: Obeziana. Prymytyv.
Rebenok [Etudes on the history of behavior: Monkey. Primitive Baby ] / L. S. Vыhotskyi, A. R. Luryia.
M.: Pedahohyka-press, 1993. P. 76. 10. Spenser H. Syntetycheskaia fylosofyia [Synthetic philosophy.]
[per. s anhl. v sokrashchennom yzlozhenyy H. Kollynza]. K., 1997. P. 424. 11. Lorents K. Z. Oborotnaia
storona zerkala [Reverse side of the mirror ] / Konrad Z. Lorents; [pod red. A. V. Hladkoho]. M.:
Respublyka, 1998. P. 5. 12. Torndaik Э. Pryntsypы obuchenyia, osnovannыe na psykholohyy [Principles
of learning based on psychology]. Osnovnыe napravlenyia psykholohyy v klassycheskykh trudakh.
Bykhevyoryzm. M.: OOO «Yzd-vo AST LTD», 1998. P. 27–28.