Роль та значення принципів права у формуванні сучасного адміністративного права

H. Lukianova "The role and importance of the principles of law in the formation of modern administrative law"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

У статті досліджено роль та значення основних принципів права у формуванні адміністративного права. Зазначено, що найважливішим завданням сучасного етапу розвитку адміністративного права є правове забезпечення функціонування публічної влади, її органів і службовців, а також форм і методів діяльності на принципах правової держави. В основі такої діяльності лежить механізм впровадження в адміністративно-правову сферу міжнародно-правових та конституційних принципів формальної рів­ності, свободи, справедливості в рамках забезпечення гарантій реалізації субєктивних прав особи при дотриманні інтересів суспільства і держави. Наголошено, що рефор­мування адміністративно-правової сфери можливе тільки на основі зміцнення консти­туційних засад адміністративного права, розробки загальногалузевих і спеціальних принципів адміністративного права, вдосконалення адміністративних процедур й адміністративного судочинства. Сучасне адміністративне право потребує правових регуляторів, які надають їй стійку єдність та діють в різних умовах і сферах публічного управління – у загальногалузевих правових принципах і положеннях, які узгоджуються з принципами правової держави. Загальновизнано, що принципи слугують теоретико-пізнавальним фундаментом, ціннісним орієнтиром для правотворчості і правозасто­сування. Вони забезпечують стабільність адміністративного права. Зроблено висновок про те, що принципи з урахуванням позовного порядку адміністративного судочинства (адміністративний позов є вимогою про захист вставленого правопорядку, прав, свобод громадян, організацій і держави від правопорушень у сфері адміністративно-правових (публічних) відносин) покликані допомогти судді вирішити складне подвійне завдання: перевірка законності й обґрунтованості оскаржуваного управлінського акта і з урахуванням цього вирішення адміністративного спору; а при задоволенні позову – захист прав і свобод громадянина, при відмові в позові – підтвердження коректності прийнятого уповноваженими органами відповідного рішення. Подальше реформування адміністративно-правової сфери можливе на основі зміцнення конституційних засад адміністративного права, доктринальної розробки загальногалузевих і спеціальних принципів адміністративного права та процесу.

 

Тож основним завданням адміністративного судочинства є захист прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Цього можна досягти за умови застосування принципів адміністративного судочинства, які виступають гарантіями реалізації його завдань і дотримання процесуальної форми.

1. Vdovichen V. A., Podorozhna T. S. Tsinnisni vyklyky administratyvno-protsedurnoho zakonodavstva [Value Challenges of Administrative Procedural Legislation]. Pravo Ukrainy. 2019. № 5. S. 63–79. 2. Alekseev S. S. Obshhaja teorija prava [General Theory of Law]. Moskva, 2008.3. Pohrebniak S. P. Osnovopolozhni pryntsypy prava [Fundamental principles of law]: dys. … d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.01 “Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen” / Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya. Mudroho. Kharkiv, 2009. 4. Ovcharenko O. M. Dostupnist pravosuddia ta harantii yoho realizatsii [Access to justice and guarantees for its implementation]: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2008. 304 s.5. Maksimentseva N. Spivvidnoshennia pryntsypiv administratyvnoho prava ta pryntsypiv derzhavnoho upravlinnia [Correlation of principles of administrative law and principles of public administration]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. № 5. S. 115–118. 6. Aver’ianov V. B. Vybrani naukovi pratsi [Selected scientific works] / upor.: O. F. Andriiko (ker. kol.), V. P. Nahrebelnyi, L. Ye. Kysil, Yu. S. Pedko, V. A. Derets, A. A. Pukhtetska, A. V. Kirmach, L. V. Liulka; za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka, O. F. Andriiko. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2011. 448 s. 7. Jekshtajn K. Osnovnye prava i svobody [Fundamental rights and freedoms]: ucheb. posobie dlja vuz. Moskva: NOTA BENE, 2004. 496 s.8. Tihomirov Ju. A. Administrativnoe pravo i process [Administrative Law and Process]: polnyj kurs. 2 izd., dop. i pererab. Moskva: Izd. Tihomirova M. Ju., 2005. 1150 s.9. Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]: navch. posib. / V. V. Halunko, V. I. Kurylo, S. O. Koroied, O. Yu. Drozd, I. V. Hyrenko, O. M. Yeshchuk, I. M. Ryzhenko, A. A. Ivanyshchuk, R. D. Saunin, I. M. Yamkova; za red. prof. V. V. Halunka. Kherson: Hrin D. S., 2015. T. 1. Zahalne administratyvne pravo. 180 s.10. Baklan O. Zakordonnyi dosvid shchodo provadzhennia za zvernenniamy hromadian do orhaniv vykonavchoi vlady [Overseas experience in applying to the executive authorities for citizens’ appeals]. Yurydychnyi visnyk. 2007. № 1. S. 50–54. 11. Stetsenko S. Administratyvni protsedury: poniattia, oznaky, klasyfikatsiia [Administrative procedures: concepts, features, classification]. Publichna sluzhba i administratyvne sudochynstvo: zdobutky i vyklyky: zb. mater. I Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 5–6 lyp. 2018 r.). Kyiv, 2018. S. 393–396.12. Korchynskyi O. Pryntsypy administratyvnoho sudochynstva yak osnova zakhystu prav liudyny i hromadianyna [Principles of administrative justice as the basis for the protection of human and citizen’s rights]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky. 2017. № 876. S. 151–156. 13. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Procedure of Ukraine]: Zakon vid 06.07.2005 № 2747-IV. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy.