Правове регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції україни: тенденції подальшого розвитку

Huk N. "Legal regulation of social security of judges in the conditions of Ukraine's european integration: trends of further development"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
аспірант спеціальності 081 Право Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти

Відзначено, що сьогодні для сфери соціального забезпечення суддів в Україні є характерними наступні напрямки: 1) адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах законодавства про судоустрій і статус суддів України; 2) збільшення заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних гарантій; 3) зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу; 4) переходу держави від переважання натурального соціального забезпечення (за рахунок у першу чергу пільг та гарантій) до грошового забезпечення.
Як засвідчило наше дослідження питань проблем та тенденцій подальшого розвитку правового регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України, законодавство про судоустрій та статус суддів все ще перебуває на невисокому рівні для вирішення поточних проблем, а рівень наукової уваги до даних питань є невисоким.
Проблеми правового регулювання соціального забезпечення суддів передусім пов’язані із тими тенденціями, які існують на сьогодні, а саме із зменшенням обсягів соціального забезпечення та зосередженні на високому рівні оплати праці. Тому, переважна більшість проблем пов’язана саме із тим, що дані процеси сприймають на науковому рівні неоднозначно. Існує чимало напрямків соціального забезпечення суддів, відсутність державних гарантій щодо яких може вважатись обмеженням їхніх прав. Водночас, законодавцем допущено декілька неточностей у регламентації існуючих на сьогодні форм. Саме сукупність даних спірних питань і становить в результаті обсяг проблем правового регулювання соціального забезпечення суддів.

1.Drok H. M. Konstytutsiino-pravovi zasady reformuvannia sudovoi vlady v suchasnykh umovakh derzhavotvorennia v Ukraini. [Constitutional and legal principles of reforming the judiciary in modern conditions of state formation in Ukraine]. Aktualni problemy polityky: zb. nauk. pr. / redkol. : S. V. Kivalov (holov. red.), L. I. Kormych (zast. holov. red.), Yu. P. Alenin ta in.; Odesa : Feniks, 2011. Vyp. 42. P. 280–293. 2. Pro status suddiv [On the status of judges]: Zakon Ukrainy vid 15.12.1992 № 2862-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 8. p.56. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (data zvernennia: 06.04.2020). 3.Pro sudoustrii i status suddiv. [On the judiciary and the status of judges]. Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2016. № 31. p.545. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (data zvernennia: 06.04.2020). 4. Zhelik B. Ye. Nalezhne materialne ta sotsialne zabezpechennia suddiv yak harantiia yikh nezalezhnosti i nedotorkannosti v konteksti analizu Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv».[ Proper material and social security of judges as a guarantee of their independence and inviolability in the context of the analysis of the Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges"]. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. 2010. №4. P. 98–104. 5.Didychenko M. A. Stan sotsialnoho zabezpechennia suddiv v umovakh provedennia sudovoi reformy.[ The state of social security of judges in terms of judicial reform]. Forum prava. 2012. № 2. P. 183–187. 6.Ievropeiska khartiia pro zakon «Pro status suddiv».[ The state of social security of judges in terms of judicial reform.]. Mizhnarodnyi dokument vid 10.07.1998 № 994_236. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/994_236 (data zvernennia: 11.04.2020).7.Burdiak V. I. Derzhavna sluzhba yak osoblyvyi riznovyd suspilno- korysnoi pratsi.[Civil service as a special kind of socially useful work]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal: «Derzhava i rehiony». 2009. № 4. P. 140–147.8.Kravchyk M. B. Reformuvannia sudovoi systemy yak vazhlyva skladova yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Reforming the judicial system as an important component of European integration of Ukraine] : dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.10; PVNZ «Lviv. un-t biznesu ta prava». Lviv, 2015. 217 p.