Державний примус: поняття та характеристика

Lesko N.
"State primus: concept and characteristics"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті розглядається поняття та характеристика державного примусу в контексті принципу правової держави, верховенства права та законності. Правова держава не заперечує та не може заперечувати реалізацію примусового впливу, але не визнає примусу, який не засновано на праві. Зазначається, що у правовій науці відсутній загальновизнаний підхід до інтерпретації державного примусу. Державний примус по- різному визначається дослідниками. Державний примус можна визначити, як уповно- важену діяльність посадових осіб, спрямовану на реалізацію владних повноважень з метою дотримання та виконання правових актів. Державний примус як відношення характеризується однобічністю, владністю та нерівністю сторін, є завжди асиметричним. Зв’язок державного примусу з обмеженням і навіть позбавленням права - необхідна, але недостатня умова для характеристики державного примусу на сучасному етапі, оскільки не враховує зміни нормативно-правової бази можливої інтерпретації державного при- мусу, що характеризується закріпленням принципів правової держави, верховенства права та верховенства прав людини у Конституції України, на рівні загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України.
Вказується, що застосування державного примусу не суперечить принципам, на яких ґрунтується правова держава. Правова держава немислима без влади, яка вирізняється високою легітимністю, що веде до підвищення відповідальності влади перед суспільством і спонукає її до використання всіх можливих засобів для досягнення суспільно корисних цілей, зокрема примусу. Право у правовій державі виражає збалансовану волю суспільства, в якій закладена основа державного примусу. Зазначено, що примус залишається важливим засобом виконання обов’язку держави щодо забезпечення недоторканності прав і свобод громадян. Державний примус в умовах правової держави характеризується законодавчо встановленими межами впливу держави на суб’єктів права. Державний примус у правовій державі реалізується з метою захисту прав людини та забезпечення загального блага. Державний примус не повинен принижувати гідність людини, має бути відповідним і обґрунтованим, нормативно визначений на підставі якісного законодавчого матеріалу. Примус у правовій державі розуміється, як заснований на вимогах права та здійснюваний у встановлених межах і формах шляхом фізичного, психічного або організаційного впливу на волю та поведінку суб’єктів права, діяльність державних органів і інших уповноважених осіб з метою запобігання порушенню або загрозі порушення правових норм, забезпечення прав і свобод особи, громадської безпеки та державного суверенітету, іншої суспільної та державної необхідності.

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 2. Pro ratyfikatsiyu Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku [On Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950,]., Pershoho protokolu ta protokoliv # 2, 4, 7 ta 11 do Konventsiyi : Zakon Ukrayiny vid 17.07.1997 r. № 475/97-VR. URL.https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/475/97-%D0%B2%D1%80 3. Kovaliv M. V., Yesimov S. S. (2017) Tendentsiyi rozvytku instytutu derzhavnoho prymusu v umovakh yevropeysʹkoyi intehratsiyi Ukrayiny [Trends of development of the institute of state coercion in the conditions of European integration of Ukraine]. Naukovi zapysky Lʹvivsʹkoho universytetu biznesu i prava. № 16. S. 54-59. 4. Syrovatsʹkyy V. I. (2020) Filosofsʹko-pravovyy kontent derzhavnoho prymusu u temporalʹno-prostorovomu dyskursi [Philosophical and legal content of state coercion in temporal-spatial discourse].: dys. … d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.12. Lʹviv. 461 s. 5. Kalyenichenko L. I. (2017) Ponyattya ta oznaky derzhavno-pravovoho prymusu [Concepts and signs of state and legal coercion]. Visnyk KHNUVS. 2017. № 3 (78). S. 21-30. 6. Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 05.04.2001 r. № 2341-III. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2341-14 7. Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeksu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17 7. Kry'minal'ny'j procesual'ny'j kodeksu Ukrayiny' [Criminal Procedure Code of Ukraine] : Zakon Ukrayiny' vid 13.04.2012 r. # 4651-VI. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17. 8. Bortnyk N. P., Yesimov S. S. (2021) Pravova rehlamentatsiya zakhodiv administratyvno-protsesualʹnoho prymusu [Legal regulation of measures of administrative and procedural coercion]. Sotsialʹno-pravovi studiyi. Vypusk 3 (13). S. 28-34 https://doi.org/10.32518/2617-4162-2021-3-28-34 9. Verkhovenstvo prava. Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny. Ofitsiynyy vebsayt. URL. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/34-verhovenstvo-prava 10. Berezyuk YA. (2020) Katehoriya «yakistʹ zakonu» yak skladova pryntsypu verkhovenstva prava ta harantiya zastosuvannya sudom naybilʹsh spryyatlyvoho dlya osoby tlumachennya zakonu [Category "quality of law" as a component of the principle of the rule of law and a guarantee of the court's application of the most favorable interpretation of the law]. URL. https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1011199 11. Kalyenichenko L. I. (2018) Vidpovidalʹnistʹ yak forma derzhavno-pravoho prymusu: zahalʹnoteoretychna kharakterystyka [Responsibility as a form of state-legal coercion: general theoretical characteristics].: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.01. Kharkiv. 43 s. 12. Yesimov S. S. (2019) Realizatsiya konstytutsiynoho oformlennya pravoporyadku v umovakh nayavnosti konstytutsiynykh ryzykiv [Implementation of the constitutional order in the presence of constitutional risks]. Sotsialʹno-pravovi studiyi. Vypusk 3 (5). S. 52-57