Сучасні інформаційні технології в діяльності органів прокуратури

2022;
: 155-160

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Lesko N. Modern information technologies in the activities of prosecutor's offices.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено сучасні інформаційні технології в діяльності органів прокуратури. Зауважено, що характер та роль використання прокурором інформаційних технологій можуть прямо чи опосередковано впливати на прозорість прокурора; професіоналізм у виконанні функцій; забезпечення особистої безпеки; спілкування з суб’єктами правоохоронних органів; поліпшення документообігу; доступність даних та надійність обробки інформації; ефективність управлінських та процесуальних рішень. Інформатизацію прокурорської діяльності необхідно розглядати як сприятливе середовище для впровадження комп’ютеризації, сучасних інформаційно-комунікаційних, мережевих, аналітичних та автоматизованих технологій в управлінській (адміністративній) та процесуальній діяльності прокурорів, що реалізується з використанням організаційно-правового та фінансового забезпечення.

Інформатизація діяльності органів прокуратури має безперечні перспективи. Так, інформатизація в органах прокуратури являє собою сукупність процесів, необхідних для створення оптимальних умов (організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів), з метою комплексного використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів прокуратури України. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій дає підстави констатувати, що ефективне виконання органами прокуратури завдань та службових обов’язків неможливе без використання автоматизованих систем, сучасної комп’ютерної техніки. 

Підкреслено, що інформаційне забезпечення діяльності органів прокуратури це комплексне явище, що спрямоване на створення системи інформаційних ресурсів органів прокуратури, які забезпечують можливості для досягнення цілей, завдань й реалізації функцій, покладених на органи прокуратури. Крім того, інформаційне забезпечення діяльності органів прокуратури має на меті організацію отримання, реєстрації, зберігання, аналізу, передачі й використання інформації, необхідної для ефективного здійснення прокурорської діяльності, а також забезпечення режиму безпеки цієї інформації; формування передумов для надання громадськості повної.

Інформаційне забезпечення органів прокуратури це правовідносини, що виникають у процесі збирання, нагромадження, обробки, збереження і використання інформації органами прокуратури та щодо органів прокуратури.

1.​Androshchuk, O. V. (2014). Informatsiini tekhnolohii ta yikh vplyv na rozvytok suspilstva. [Information technologies and their impact on the development of society]. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. № 1. S. 42 – 47. [in Ukrainian].

2.​Blazhivskyi, Ye. M. (2013). Znachennia informatsii u diialnosti orhaniv prokuratury Ukrainy [The value of information in the activities of the prosecutor's office of Ukraine]. Naukovo-informatsiinyi visnyk. № 7. S. 115 – 119. [in Ukrainian].

3.​Lusher, V. V. (2014). Pytannia informatyzatsii orhaniv prokuratury Ukrainy [Issues of informatization of the prosecutor's office of Ukraine]. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi Akademii upravlinnia personalom. № 2. S. 114 – 117. [in Ukrainian].

4.​Haidai, S. (2019). Informatyzatsiia prokurorskoi diialnosti: teoretyko-pravovi zasady [Informatization of prosecutorial activity: theoretical and legal principles]. Aktualni problemy pravoznavstva. № 1. S. 120 – 125. [in Ukrainian].

5.​Bezkrovnyi, (2018). Ye. A. Orhanizatsiia roboty v orhanakh prokuratury v umovakh yii zakonodavchoho reformuvannia [Organization of work in the prosecutor's office in terms of its legislative reform]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 2. S. 47 – 52. [in Ukrainian].

6.​Tsymbaliuk, V. (2007). Pravova informatyka v diialnosti prokuratury Ukrainy [Legal informatics in the activity of the Prosecutor's Office of Ukraine]. Pravova informatyka. № 2. S. 18 – 27. [in Ukrainian].

7.​Mazuryk, S. (2016). Poniattia informatsiinoho zabezpechennia ta klasyfikatsiia informatsii v prokurorskii diialnosti. [The concept of information support and classification of information in the prosecutor's office.]. Aktualni problemy pravoznavstva. № 3. S. 30 – 34. [in Ukrainian].

8.​Piliai, I. (2018). Pytannia udoskonalennia informatsiino-analitychnoho zabezpechennia realizatsii elektronnoi transparentnosti v orhanakh prokuratury [Issues of improving information and analytical support for the implementation of electronic transparency in the prosecutor's office]. Aktualni problemy pravoznavstva. № 3. S. 64 – 69. [in Ukrainian].

9.​Pro prokuraturu [About the prosecutor's office]: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (Accessed: 21.05.2022). [in Ukrainian].

10.​Pro zabezpechennia transportnymy i materialno-tekhnichnymy zasobamy orhaniv prokuratury ta Treninhovoho tsentru prokuroriv Ukrainy [On providing transport and material and technical means of the prosecutor's office and the Training Center of Prosecutors of Ukraine]: Nakaz Ofisu Heneralnoho prokurora vid 09 lypnia 2020 roku № 316. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0316905-20#Text(Accessed: 21.05.2022). [in Ukrainian].