Зміст та структура адміністративно-правового забезпечення публічного управління

Melnychenko B. B."Contents and structure of administrative and legal support
of public management"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

1
Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти

Проаналізовано зміст та структуру адміністративно-правового забезпечення
публічного управління. Визначено компоненти структури адміністративно-правового
забезпечення публічного управління, їх призначення та взаємозв’язок.

1. Kozak V. I. Publichne upravlinnia v systemi koordynat ukrainskoi derzhavnosti. Efektyvnist
derzhavnoho upravlinnia [Public management in the coordinate system of Ukrainian statehood]. Lviv,
2015. Vyp. 44(1). P. 64–70. 2. Obolenskyi O. Yu. Publichne upravlinnia: tsyvilizatsiinyi trend, naukova
teoriia i napriam osvity [Public management: civilization trend, scientific theory and direction of
education]. Publichne upravlinnia: shliakhy rozvytku: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 26 lyst. 2014
roku). Kyiv, 2014. T. 1. P. 3–10. 3. Formuvannia systemy publichnoho upravlinnia protsesamy
zabezpechennia yakosti zhyttia [Formation of a system of public management of quality of life processes].
Shyfr “Zhyttia”. 31 s. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/c65354348bb07a4be74f
a18b532f4001.pdf. 4. Melnyk R. S. Katehoriia “publichne upravlinnia” u novii interpretatsii [The
category of “public management” in the new interpretation]. Pravo i suspilstvo. Dnipro, 2012. No. 6.
P. 95–98. 5. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of
modern Ukrainian] / za red. V. T. Busel. Kyiv: Perun, 2003. 1440 p. 6. Dal V. Y. Tolkovыi slovar
zhyvoho velykorusskoho yazыka [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]: v 4 t.
Moskva : Russkyi yazыk, 1980. T. 4 688 p. 7. Slovar russkoho yazыka [Dictionary of the Russian
language]: v 4 t. / pod red. A. P. Evhenevoi. 3-e yzd., ster. Moskva: Russkyi yazыk, 1986. T. 2. 736 p.
8. Zahalna teoriia derzhavy i prava [General theory of state and law]: pidruchnyk / M. V. Tsvik,
V. D. Tkachenko, L. L. Bohachova, O. V. Petryshyn, S. M. Oleinykov; za red. M. V. Tsvika. Kharkiv:
Pravo, 2002. 432 p. 9. Oliinyk A. Yu., Husariev S. D., Sliusarenko O. L. Teoriia derzhavy i prava [The
theory of state and law]: navch. posib. Kyiv : Yurinkom Inter, 2001. 176 p. 10. Lazur Ya. V. Poniattia,
sutnist ta elementy administratyvno-pravovoho mekhanizmu zabezpechennia prav i svobod hromadian u
derzhavnomu upravlinni [The concept, essence and elements of the administrative and legal mechanism
of ensuring the rights and freedoms of citizens in state administration]. Forum prava. Kharkiv, 2009. No. 3.
P. 392–398. 11. Humin O. M., Priakhin Ye. V. Administratyvno-pravove zabezpechennia: potiattia ta
struktura [Administrative and legal support: sweat and structure]. Nashe pravo. Kharkiv, 2014. No. 4.
P. 46–50. 12. Berezovska I. R. Poniattia i kharakterystyka strukturnykh elementiv mekhanizmu
zastosuvannia administratyvno-pravovykh zasobiv zabezpechennia informatsiinoi bezpeky Ukrainy [The
concept and characterization of structural elements of the mechanism of application of administrative and
legal means of ensuring information security of Ukraine]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii
vnutrishnikh sprav. Kyiv, 2013. No. 2. P. 31–35. 13. Iierusalimova I. O. Mekhanizm administratyvnopravovoho
zabezpechennia prav i svobod liudyny ta hromadianyna [Mechanism of administrative and
legal support of human and citizen's rights and freedoms]: dys. …kand. yuryd. nauk : 12.00.07. Kyiv,
2006. 205 p. 14. Holovko V. A. Administratyvno-pravove zabezpechennia zakhystu sotsialnykh ta
ekonomichnykh prav uchasnykiv dorozhnoho rukhu v Ukraini: problemy teorii ta praktyky
[Administrative and legal support for the protection of social and economic rights of road users in Ukraine:
problems of theory and practice]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv, 2011. 20 p.
15. Druchek O. M. Poniattia administratyvno-pravovoho zabezpechennia prav, svobod ta interesiv dytyny
orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrainy [The concept of administrative and legal support of the rights,
freedoms and interests of the child by the internal affairs bodies of Ukraine]. Forum prava. Kharkiv, 2013.
No. 2. P. 123–128. 16. Didenko S. V. Poniattia ta elementy mekhanizmu administratyvno-pravovoho
zabezpechennia obihu ta zastosuvannia zbroi v Ukraini [Concepts and elements of the mechanism of
administrative and legal support of arms trafficking and use in Ukraine]. Naukovi pratsi Natsionalnoho
universytetu “Odeska yurydychna akademiia”. Odesa, 2015. P. 463–469. 17. Honcharuk S. T. Administratyvne
pravo Ukrainy. Zahalna ta Osoblyva chastyny [Administrative law of Ukraine. Common and
Special parts]: navch. posib. Kyiv: NAVS Ukrainy, 2000. 240 p. 18. Administratyvne pravo Ukrainy.
Zahalne administratyvne pravo [Administrative law of Ukraine. General administrative law]: navch.
posib. / V. V. Halunko, V. I. Kurylo, S. O. Koroied, O. Yu. Drozd, I. V. Hyrenko, O. M. Yeshchuk,
I. M. Ryzhenko, A. A. Ivanyshchuk, R. D. Saunin, I. M. Yamkova; za red. V. V. Halunka. Kherson:
Hrin D. S., 2015. T.1. 272 p. 19. Savchenko S. V. Spivvidnoshennia pryvatnykh i publichnykh interesiv:
dosvid Ukrainy [Value of private and public interests: experience of Ukraine]. Forum prava. Kharkiv,
2013. No. 3. P. 520–528. 20. Kolomoiets T. O. Administratyvnyi prymus u publichnomu pravi Ukrainy:
teoriia, dosvid ta praktyka realizatsii [Administrative coercion in public law in Ukraine: theory,
experienc 2004. 404 p. 21. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs [Administrative law of Ukraine. Full
course]: pidruchnyk / V. Halunko, P. Dikhtiievskyi, O. Kuzmenko, S. Stetsenko ta in. Kherson: Oldi-plius,
2018. 446 p. 22. Melnyk R. S., Bevzenko V. M. Zahalne administratyvne pravo [General administrative
law]: navch. posib. / za zah. red. R. S. Melnyka. Kyiv: Vaite, 2014. 376 p. 23. Pitsykevych V. V. Subiekty
administratyvno-pravovoho zabezpechennia litsenzovanoi diialnosti u sferi palyvno-enerhetychno
kompleksu Ukrainy [Subjects of administrative and legal support of licensed activity in the field of fuel
and energy complex of Ukraine]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Kyiv, 2015. No. 1. P. 123–127.
24. Hontsiiazh Ya. Derzhavne upravlinnia v konteksti yevropeiskoi intehratsii [State administration in the
context of European integration]. Kyiv: Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv, 2015. 27 p. 25. Paterylo I. V.
Do rozuminnia sutnosti ta zmistu katehorii “publichna administratsiia” [To understand the nature and
content of the category “public administration”]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho
universytetu. Odesa, 2014. Vyp. 9-1. P. 83–85. 26. Cherchatyi O. I. Optymizatsiia diialnosti publichnoi
administratsii Ukrainy na rehionalnomu rivni v umovakh yevrointehratsii [Optimization of activity of
the public administration of Ukraine at the regional level in the context of European integration]: avtoref.
dys. …kand.. yuryd. nauk: 25.00.02. Ivano-Frankivsk, 2011. 20 p. 27. Derets V. A. Upravlinski vidnosyny
v systemi orhaniv vykonavchoi vlady ta yikh pravove rehuliuvannia [Management relations in the system
of executive bodies and their legal regulation] : avtoref. dys.… kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv, 2006.
22 p. 28. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [About local self-government in Ukraine]: Zakon
Ukrainy vid 21 travnia 1997 p. No. 280/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1997. No. 24.
St. 170. 29. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r.
No. 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. No. 30. St. 141. 30. Publichne upravlinnia
v umovakh instytutsiinykh zmin [Public management in the face of institutional change]: kolektyvna
monohrafiia / za nauk. red. R. V. Voitovych, P. V. Vorony. Kyiv, 2018. 475 p. 31. Kolpakov V. K.,
Kuzmenko O. V. Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]: pidruchnyk. Kyiv:
Yurinkom Inter, 2003. 544 p. 32. Alforov S. M., Vashchenko S. V., Dolhopolova M. M., Kupin A. P.
Administratyvne pravo. Zahalna chastyna [Administrative Law. The common part]: navch. posib. Kyiv:
Tsentr uchbovoi literatury, 2011. 216 p. 33. Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 100 000 sliv
[Modern Ukrainian Dictionary of Interpretation: 100,000 words] / za zah. red. V. V. Dubichynskoho.
Kharkiv: Shkola, 2009. 1008 p. 34. Tymoshchuk V. P. Administratyvni akty: protsedura pryiniattia ta
prypynennia dii [Administrative acts: procedure for adoption and termination]: monohrafiia. Kyiv :
Konus-Yu, 2010. 296 p. 35. Paterylo I. V. Instrumenty diialnosti publichnoi administratsii: sutnist ta
zmist [Tools of Public Administration: Essence and Content]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho
natsionalnoho universytetu. Uzhhorod, 2014. Vyp. 27(2). P. 174–178. 36. Pro zakhody shchodo
uporiadkuvannia administratyvnykh posluh [On measures for streamlining administrative services]:
Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 lypnia 2009 r. No. 737. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/737-2009-%D0%BF. (postanova vtratyla chynnist). 37. Velykyi
entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Great encyclopedic legal dictionary] / za red. Yu. S. Shemshuchenka.
Kyiv: Yurydychna dumka, 2007. 720 p.