The legal methods of formation of legal consciouness

Authors: 

V. V. Muzh, T. Z. Garasуmiv

The article is devoted to the exploration of ways and methods of formation of legal
consciousness in the context of ensuring their realization of the State and civil society.
The author attempted to describe the basic methods of forming of legal consciousness
separating them into categories to “public” and “private”, depending on the subjects of their
implementation.
We come to the conclusion that a key place in the system of remedies of formation of legal
consciousness takes legal education as a precondition for social development of individual.

1. Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної
правосвідомості / М. Цимбалюк // Право України. – 2007. – № 11. – С. 21–25. 2. Петрович З. З.
Вплив моралі на правосвідомість особи: філософсько-правовий вимір [Електронний ресурс] /
З. З. Петрович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія
юридична. – 2013. – Вип. 4. – С. 496–505. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Nvlduvs_2013_
4_55.pdf. 3. Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. І / В. С. Соловьев // Сост., общ. ред. и вступ. ст.
А. Ф. Лосева и А. В. Гулыги; Примеч. С. Л. Кравца и др. – М. : Мысль, 1990. – 892, [2] с., 1 л. портр. –
(Филос. Наследие. Т. 110). 4. Дмитрієнко Ю. Про акмеологічну епістемологію девіантної
правосвідомості [Текст] / Ю. Дмитрієнко // Наукові записки Тернопільського національного
педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Філософія. – 2003. – № 11. – С. 100–107.
5. Підчасов Є. В. Правосвідомість як форма соціалізації особистості [Електронний ресурс] / Є. В. Підчасов // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
Психологія. – 2012. – Вип. 42(2). – С. 114–126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/
VKhnpu_psykhol_2012_42(2)__16.pdf. 6. Юркевич Памфіл. Історія Філософії права; Філософія
права; Філософський щоденник / П. Юркевич. – Вид. 2-ге. – К. : Ред. журн. “Український світ”,
2000. – 756 с.: портр. 7. Данильян О. Проблеми взаємовпливу правового виховання і
державотворчого процесу: українські реалії / О. Данильян, О. Петришин // Вісник Академії
правових наук. – Харків. – 2010. – № 1(60). – С. 28–39. 8. Ковальова Г. П. Правове виховання в
контексті становлення правового суспільства [Електронний ресурс] / Г. П. Ковальова // Вісник
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія
права, політологія, соціологія. – 2013. – № 4. – С. 205–208. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/
Vnyua_2013_4_32.pdf. 9. Дзьобань О. П. Правове виховання в контексті співвідношення права і
моралі [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань // Вісник Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2013. – № 4. –
С. 179–184. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_2013_4_27.pdf. 10. Калиновський Ю. Ю.
Правове виховання у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи [Електронний
ресурс] / Ю. Ю. Калиновський, О. М. Аксьонова // Вісник Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2013. – № 2. –
С. 124–133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_2013_2_17.pdf. 11. Тихонович Л. А.
Правове виховання громадян як форма взаємодії норм права та норм моралі [Електронний ресурс] /
Л. А. Тихонович // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди. “Право”. – 2011. – Вип. 17. – С. 35–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/
znpkhnpu_pravo_2011_17_6.pdf. 12. Габричидзе Б. Н. Местные советы и воспитание
социалистического правосознания трудящихся / Б. Н. Габричидзе // Изд. Ростовського университета. –
Ростов-на-Дону. – 1964. – 76 с. 13. Костенко О. Юридична освіта і правове виховання як засоби
забезпечення правопорядку (щодо юридичної освіти і правового виховання “соціально-
натуралістського” типу) / О. Костенко // Право України. – 2011. – №8. – С. 187–193.