The right integration is a promising direction of development of legal science

Authors: 

Volodymyr Ortynskyi

This article analyzes the formation and development of law as the integration of science, discipline and integrated knowledge areas, its main features and characteristics, the study of the right of the European Union, as part of the integration of the right to association of Ukraine with the EU. We analyze the value and prospects of development of the science of law
integration and communication with the improvement of the educational process and professional development of lawyers

1. Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [On ratification of the Association Agreement between Ukraine on the one hand and the European Union the European atomic energy community and their member States on the other hand]. Zakon Ukrayiny vid 16.09.2014 № 1678-VII. 2. Osnovni naukovi napryamy ta nayvazhlyvishi problemy fundamental'nykh doslidzhen' u haluzi pryrodnychykh, tekhnichnykh i humanitarnykh nauk [The main scientific directions and problems of basic research in the field of natural, technical and humanitarian Sciences]. Availadle at: http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2013/regulations/Open Docs/Naukovi_napryamy_2014_2018.pdf/. (accessed 20/12/2013). 3. Yu. S. Shemshuchenko Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. [Legal encyclopedia: In 6 volumes], Kiev, Ukrayins'ka entsyklopediya Publ., 1998. Availadle at: http://leksika.com.ua/12590727/legal/galuz_prava. (accessed 20.12.2013). 4. Kel'man M. S. Yurydychna nauka: problemy metodolohiyi [Legal science: problems of methodology], Ternopil', Ternohraf, 2011, 492 р. 5. Vidnyans'kyy S. V. Ob"yednana Yevropa: vid mriyi do real'nosti [United Europe from dream to reality], Kiev, In-t istoriyi NANU 2009, 376 р. 6. Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina – 2020» [On the Strategy for sustainable development Ukraine 2020]: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12.01.2015 № 5/2015. Availadle at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 7. Pro implementatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym Spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17.09.2014 № 847-r. Availadle at: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80. 8. Pro Stratehiyu natsional'noyi bezpeky Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 6 travnya 2015 r. On the Strategy of national security of Ukraine. [On the Strategy of national security of Ukraine] Availadle at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 9. Pro novu redaktsiyu Voyennoyi doktryny Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 24.09.2015 № 555/2015 Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 2 veresnya 2015 r. [About the new edition of the Military doctrine of Ukraine] Availadle at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015. 10. Pro Natsional'nu politsiyu: Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 № 580-VIII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19].