Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону

2017;
: ст. 201-209
Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
2
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
3
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
4
Національний університет "Львівська політехніка"

Визначено перелік задач, на розв’язання яких орієнтована багаторівнева система управління енергоефективністю регіону, сформульовано вимоги до реалізації компо- нентів кожного рівня системи. Показано, що компоненти управління технологічними процесами повинні забезпечувати опрацювання інтенсивних потоків даних у реальному часі засобами, які задовольняють обмеження щодо габаритів, енергоспоживання та вартості. Запропоновано розробляти багаторівневу систему управління енергоефектив- ністю регіону за такими принципами: компонентно-ієрархічним, системної інтеграції, змінного складу обладнання, модульності, використання готових компонентів і базових проектних рішень, відкритості та сумісності. Розроблено архітектуру системи управління енергоефективністю регіону, яка складається з таких рівнів: енерго- ефективності регіону; управління фінансовою, господарською, адміністративною та виробничою діяльністю підприємств (установ); управління технологічними процесами.

1. Комплексна державна програма енергозбереження України / Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 № 148 зі змінами та доповненнями.

2. Маслікевич М. Р., Сердюк Б. М. Сутність оцінки енергоефективності підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – Випуск 5, 2011.

3. Про затвердження Методики розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання / Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17 березня 2009 року № 33.

4. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. Інформаційно- аналітична система для управління енергоефективністю підприємств Львова // Актуальні проблеми економіки. – К., 2016. – №1(175)2014. – С. 379–384.

5. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. Засоби інтелектуальної обробки даних у системі управління енергоефективністю економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12 (150).– С. 271–277.

6. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Подольський М. Р. Обґрунтування принципів побудови та розроблення узагальненої структури інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управління енергоефективністю економіки регіону // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2013. – № 751. – C. 40–51.

7. Аракелов В. Е., Кремер А. И. Методические вопросы экономии энергоресурсов. – М: Энергоатомиздат, 1990. – 188 с.

8. Ганжа В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов. – Мн.: Белорусская наука, 2007. – 452 c.

9. Цмоць І. Г., Скорохода О. В. Визначення задач і формування вимог до інтелектуальних компонентів інтегрованих АСУ // Технічні вісті. – 2014/2(40), 2(34). – С.53–54.

10. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління: монографія / М. О. Медиковський, Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 315 с.

11. Грицик В. В., Опотяк Ю. В., Цмоць І. Г. Інтегрований підхід до розробки високоефективних апаратних засобів інформаційних технологій обробки сигналів реального часу // Системні технології.Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 6 (47). – Дніпропетровськ, 2006. – С. 84–95.

12. Цмоць І. Г., Теслюк В. М., Теслюк Т. В. Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві // Актуальні проблеми економіки” Київ. – № 1(187)2017. – 2017 – С. 398–408.

13. Коваль С. П. Энергосбережение на предприятии. Внедрение стандарта ISO 50001 [Електронний ресурс] / C. П. Коваль // ЭСКО – 2912/ – № 4. – Режим доступу: http://esco- ecosys.narod.ru/2012_4/art. 14.