Інструкція для авторів

Вимоги до статей

Вартість публікації

Рецензування

 

Вимоги до статей

 • Текст статей необхідно подавати у файлах, сформованих у Microsoft Word
 • Матеріал приймається українською та англійською мовами. 
 • Кожен автор зобов'язується надати професійний переклад анотації та статті (якщо мова статті англійська). Редакційна колегія залишає за собою право відмовити у публікуванні статті за умов неякісного перекладу.
 • Основний текст: шрифт = 11, інтервал 1,1, гарнітура Times New Roman.
 • Один автор подає матеріали в складі авторських колективів не більше, ніж у двох статтях.
 • Стаття повинна мати елементи наукової новизни, чітко виділену актуальність.
 • Стаття має бути структурованою, тобто містити елементи: “Постановка проблеми”, “Аналіз останніх досліджень і публікацій”, “Формулювання гіпотез і постановка цілей”, "Методи дослідження", “Виклад основного матеріалу”, “Висновки”, „Перспективи подальших досліджень”. (приклад, як це робити, див. у Додатках)
 • Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см, зверху 2,0 см, знизу – 2,7 см.     Колонтитули: нижній – 1,7 см (по центру проставляється сторінка ).
 • У першому рядку вказується УДК (напівжирний шрифт, 11, справа ).
 • Через 1 інтервал ініціали і прізвище автора і співавторів ( напівжирний шрифт, 11, справа).
 • Наступний рядок - назва організації, в якій працює автор; для працівників і аспірантів НУ "Львівська політехніка" додатково - повна назва кафедри, до якої вони належать ( звичайний шрифт, 11, справа).
 • Наступний рядок - ідентифікатор ORCID.
 • Через 1 інтервал назва статті великими літерами ( напівжирний шрифт, 14, по центру).
 • Через 1 інтервал - знак ©, ще раз ініціали і прізвище автора і співавторів та через кому рік подання Вісника у друк (2021) (курсив, 11, справа).
 • Через 1 інтервал - анотація українською та англійською мовами (українською – 500-700 знаків з пробілами, англійською – 2700-3000 знаків без пробілів). У ній слід відобразити короткий зміст статті та, відповідно, включати її мету, завдання, результати досліджень, висновки.

Під кожною з анотацій – ключові слова відповідно українською та англійською мовами. Через рядок - основний текст статті. (див. Приклад оформлення публікації на наступній сторінці).

 • Перед анотацією англійською мовою написати назву статті англійською мовою
 • Зразок англомовної анотації з обов'язковими її складовими прикріплено у файлі.
 • Через 1,1 інтервал - основний текст статті. Перед літературою теж відступити 1 рядок.
 • Підзаголовки у статтях ( її структурні частини: “Постановка проблеми” тощо) давати малими літерами, напівжирний шрифт, 11, по центру.

Таблиці. Основний розмір шрифту для таблиці - 10. Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифту 11 напівжирний, прямий), а нумерація праворуч таблиці курсивом, звичайний шрифт, 10.

Формули подають у форматі Ms Equation 2-4, центрують посередині тексту і нумерують в круглих дужках праворуч тексту. Шрифт: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TIFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 10 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт.

Перелік посилань подається в одному форматі в кінці публікації через один рядок після основного тексту статті за міжнародним стилем APA(American Psychological Association). Стаття повинна містити не менше 20-ти посилань. Також в переліку посилань повинні бути наукові роботи, які індексуються з міжнародних базах даних Scopus та Web of Science. 

З правилами та прикладами оформлення літературних джерел за стилем APA можна ознайомитись, перейшовши за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/0B8K1Fzv0SbhHV2h2bzJiT01BRGs/view

Максимальний обсяг тексту – 20 сторінок.

АВТОРИ ПОДАЮТЬ У РЕДКОЛЕГІЮ:

 1. Електронний варіант статті на електронну пошту semi@lpnu.ua
  Для зовнішніх авторів, окрім вищеперерахованого, слід подати також:
 2. Довідку про автора (за вказаною нижче формою)

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В РОЗГЛЯДІ СТАТТІ

 1. Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих.
 2. Відсутність контактної інформації.
 3. Відсутність рецензії (рекомендації, відгуку), засвідчені підписом та печаткою.
 4. Відсутність УДК.
 5. Відсутність списку використаних джерел.
 6. Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).
 7. Виявлення у статті плагіату
 8. Невідповідність тематиці та якості наукового контенту

 

Вартість публікації

Вартість публікації становить 1200 грн (до 12 стор включно). Кожна додаткова сторінка оплачується окремо у розмірі 100 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, макетуванням та друком збірника, а також поштовою пересилкою авторам. Оплата здійснюється після затвердження статті до друку. Автору (авторам) статті надсилається один авторський примірник збірника на поштову адресу рекомендованим листом (Укрпошта), або здійснюється відправка через послуги Нової пошти.

 

Рецензування

Редакція Вісника «Проблеми економіки та управління»  підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.

Статті, подані до журналу, одразу надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати даний матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.

Протягом трьох місяців рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рецензування", яку редакція в подальшому зберігає.

У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті. Після заповнення основної "Форми рецензування" експерти  обирають одну із запропонованих рекомендацій:

 • Прийняти рукопис статті – подання готове до публікації і приймається без змін
 • Необхідно виправити – приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
 • Повернути на огляд – рукопис статті буде прийнятий або відхилений після доопрацювання і повторного рецензування
 • Відправити в інше видання – за тематикою стаття підходить іншому виданню
 • Відхилити рукопис статті – поданий матеріал не задовольняє вимогам видання
 • Дивіться коментарі – обирається у випадку, коли не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація відсилається авторові. Протягом тижня автор доопрацьовує статтю та надсилає нову версію. Якщо після вказаного терміну стаття не повернута (або про затримку не повідомлено редакції) – рукопис знімається з черги і видаляється.

Review
Рецензія