СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Authors: 

L.M. Logachova, O.V. Logachova

Розглянуто економічну стратегію європейського розвитку “Європа 2020”. Акцент зроблено на ключових індикаторах у сфері зміни клімату та енергетики. Проаналізовано сучасний стан та динаміку показників емісії парникових газів в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу. Запропоновано комплекс заходів з реалізації екологічної політики на регіональному рівні.

1. Довкілля України у 2012 р. Доповідь Державної служби статистики. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/ns_rik/analit/dop_dov_12.zip. 
2. Постанова Верховної Ради України № 1359-XIV від 24.12.1999 р. «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1359-xiv. 
3. Стамбульська декларація по населених пунктах. Прийнята на Конференції ООН по населених пунктах (Хабітат ІІ), Стамбул, 3–14 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/habdecl.shtml 
4. Александров І.О. Стратегія сталого розвитку регіону: монографія / І.О. Александров, О.В. Половян, О.Ф. Коновалов, О.В. Логачова, М.Ю. Тарасова; за заг. ред.. д.е.н. І.О. Александрова / НАН України, Ін-т економіки пром-ті. — Донецьк: Ноулідж, 2010. — 203 с.
5. Кухар В.П. Концепція переходу України до сталого розвитку / В.П. Кухар, Б.В. Буркинський, М.А. Голубець та ін.// Вісник НАН України. — 2007. № 2. — С.14—44. 
6. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контекст: моногр. / Між нар. Рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З.Згуровський. — К.: НТУУ «КПІ», 2010. — Ч.2. Україна в індикаторах сталого розвитку. — 359 с. 
7. Сталий розвиток регіонів України [Текст] / М.З.Згуровський. — К.: НТУУ «КПИ», 2009. — 687 с. 
8. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник / под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л.Хенса (Бельгия). — Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. — 1120 с. 
9. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. — Донецьк, 2012. — 534 с. 
10. Новая европейская стратегия «Европа 2020». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eulaw.ru/content/307. 
11. П’яте національне повідомлення з питань зміни клімату [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.necu.org.ua/wp-content/.../ghg-potential_summary_ukr_101122.p 
12. Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 1990–2011 гг. Государственное агентство экологических инвестиций Украины. Киев, 2013. — 642 с. 
13. Національна доповідь України про стан виконання положень «Порядку денного на ХХІ століття» за десятирічний період [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.menr.gov.ua/docs/activity-ecopolit/Nacdopovid2012. 
14. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.mpe.kmu.gov.ua/fuel/doccatalog/document?id. 
15. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12. 2010 р. № 2818-VI. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page2.