Співпраця України та ЄС у сфері сталого розвитку: огляд перспектив

2021;
: сс. 204 - 211
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv National Polytechnic University

Викладено результати дослідження складових концепції сталого розвитку та переваг її упровадження в Україні на основі досвіду Європейського Союзу. Встановлено, що передумовою формування базових принципів сталого розвитку є взаємозв’язок екологічних, економічних та соціальних чинників розвитку людства, вирішення яких можливе тільки на комплексній основі з урахуванням балансу інтересів розвитку природи і суспільства. Проаналізовано особливості співробітництва між Україною та ЄС у сфері сталого розвитку.

 1. Складові  концепції  сталого  розвитку.  URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/57.pdf (дата  звернення: 03.03.2021)
 2. 17 цілей сталого розвитку. Критерії та принципи.  URL: https://sdgs.un.org/ru/goals (дата  звернення: 03.03.2021)
 3. “Зелена”   економіка:   сутність,   цілі   та   базові   принципи.   URL:   https://core.ac.uk/download/pdf/ 87412468.pdf (дата  звернення: 03.03.2021)
 4. Сталий розвиток. URL: https://www.ecolabel.org.ua/stalij-rozvitok (дата  звернення: 05.03.2021)
 5. Доповідь  Конференції  ООН з  навколишнього  середовища  і  розвитку.  –  Ріо-Де-Жанейро,  3-14 червня 1992. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/koptyug/ideas/scisahum/191-199.ssi (дата  звернення: 05.03.2021)
 6. Стратегія  сталого  розвитку.  URL:  http://dglib.nubip.edu.ua/bitstream/123456789/5822/1/Bogolubov_ Strategij%20stalogo%20rozvutku.pdf (дата звернення: 06.03.2021)
 7. “Зелені   інвестиції”   у   сталому  розвитку.   Світовий   досвід   та   український   контекст.   URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf (дата  звернення: 03.03.2021)
 8. Сталий  розвиток  як  парадигма  суспільного  зростання  ХХІ  ст.  URL:  http://www.geograf.com.ua/ library/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/273-stalyi-rozvytok-yak-paradygma-suspilnogo- zrostannya-21-st (дата  звернення: 05.03.2021)
 9. “Зелений” бізнес для малих і  середніх підприємств.  URL:      http://pleddg.org.ua/wp- content/uploads/2017/11/SME-Guide-web.pdf (дата  звернення: 06.03.2021)
 10. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.
 11. Зелена економіка – шанс для України. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/ 31460/2/FMZKP_2020_Vasilyuk_Y-Green_economy-a_chance_89-91.pdf (дата  звернення: 06.03.2021)
 12. Shpak, N., Kuzmin, O., Melnyk, O., Ruda, M., & Sroka, W. (2020). Implementation of circular economy in Ukraine: context of European integration, Resources, 9, 96. doi: 10.3390/resources9080096 URL: https://www.researchgate.net/publication/343671037_Implementation_of_a_Circular_Economy_in_Ukraine_The_Co ntext_of_European_Integration (дата звернення: 16.03.2021)
 13. Нова  політика  ЄС з  “циркулярної”  економіки:  можливості  для України.  URL:  https://dixigroup. org/wp-content/uploads/2020/09/dixi_pb_circular-economy_ukr_full_3.pdf (access date: 06.03.2021)