Оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі цільових показників

2021;
: cc. 72 - 81
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Розглянуто сутність понять «ефект», «ефективність» та «результативність». Зауважено, що ефективність є ширшим поняттям, оскільки не бере до уваги досягнення окремих результатів, на відміну від поняття «результативність». Перераховано основні проблеми, пов’язані з оцінюванням результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю. Наведено, на основі опрацювання як наукових джерел, так і практики діючих організацій, етапи оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на підставі цільових показників. Рекомендовано систему показників оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю для імпор- тоорієнтованого підприємства.

 1. Loishyn А. А. (2019). Selection of indicators of the scientific and methodological apparatus for assessing the effectiveness of the internal control system of the ministry of defense of Ukraine. Social development & Security, No. 9 (3), рр. 66–90.
 2. Ячменьова В. М., Височина М. В., Сулима О. Й. (2010). Ефективність управління діяльністю промислового підприємства та діагностика загроз: монографія. Сімферополь: ВД АРІАЛ. 472 с.
 3. Ковальчик О. А. (2011). Визначення сутності дефініції “провайдинг ефективності”. Форум молодих економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”. С. 182–184.
 4. Момот О. І., Демченко О. А. (2013). Про сутність понять “результативність” та “ефективність” в економіці. Економічний вісник Донбасу, №3 (33).
 5. Авдющенко А. С. (2010). Визначення результативності діяльності підприємств: роль та підходи. Держава та регіони. № 2. С. 10−17.
 6. Сахацький М. П., Казанджі А. В. (2017). Теоретико-методичні засади оцінки результативності управ- ління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Вип. 1, С. 135–141.
 7. Рябкова О. В. (2013). Сутність результативності та ефективності діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету, Т. 3, С. 43−46.
 8. Тесленок І. М., Михайлова О. В., Богаченко О. П. (2012). Сучасні підходи до визначення результа- тивності управління підприємством. Економічний вісник Донбасу, № 1 (27).
 9. Кривов’язюк І. В., Тележинська Н. В. (2017).Теоретико-методичне обґрунтування та аналіз ефектив- ності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Ефективна економіка, № 9.
 10. Хоменко Т. Ю., Круш П. В. (2017). Методичні підходи до оцінки ефективності управління зовніш- ньоекономічною діяльністю. Збірник наукових праць молодих учених, Вип. 11.
 11. Галас Л. І. (2021). Аналіз ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств України. Світ економічної науки, Вип. 30. 
 12. Бондаренко Н. С., Тюленева Ю. В. (2017). Удосконалення управління прибутком на підприємстві. Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць молодих вчених, Вип. 11. 
 13. Галунець Н. І., Васько Л. М. (2013). Методичні аспекти оцінки економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій підприємств. Агросвіт, № 1. 
 14. Матвєєва Н. М., Базецька Г. І. (2021). Впровадження моделі оцінки управління зовнішньоеконо- мічною діяльністю компанії як метод підвищення ефективності її функціонування. Національна академія статистики обліку і аудиту, С. 202−205 
 15. Кубів С. І., Федюк В. В. (2020). Метод вибору показників, які характеризують розвиток зовнішньо- економічної  діяльності  під  час  вирішення  конкретних  управлінських  проблем.  Економічний  простір, № 5(116).
 16. Мельник О. Г., Логвиненко Ю. Л. (2007). Індикатори оцінювання ефективності зовнішньоеконо- мічної діяльності підприємства. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Мене- джмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, № 599, С. 124–130.
 17. Гулакова В. Л., Козак Ю. Г. (2018). Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин (в онлайн-форматі). Проблеми розвитку малих відкритих економік, С. 256−260. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/09/ ekonom_forum_zhdtu_18.04.2018r...pdf 
 18. Бірбіренко С. С., Жаданова Ю. О. (2021). Сучасна практика оцінювання економічної стійкості підприємства: переваги та недоліки. Економіка та суспільство, Вип. 25.