Особливості розвитку першого рівня цифрової економіки України

2023;
: cc. 289 - 298
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено особливості розвитку ВЕД, що формують перший рівень цифрової економіки України, в 2012–2021 рр. До 2014 р. телекомунікації переважали інші ВЕД за обсягами реалізації послуг. З 2015 р. найвищі темпи зростання демонструє комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність, де кількість працівників зросла в 3,49 разу. Упродовж всього періоду витрати на одного працівника були най- вищими у сфері телекомунікацій. Починаючи з 2019 р. ці витрати були найнижчими у сфері комп’ютерного програмування, консультування та пов’язаної з ними діяльності.

 1. Military tech – нова галузь у фокусі розвитку нашої держави. DIA: вебсайт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dia.dp.gov.ua/military-tech-nova-galuz-u-fokusi-rozvitku-nasho%D1%97-derzhavi/
 2. Як ІТ-індустрія розвиває інші галузі економіки у 2022 році. Finance.ua: вебсайт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://finance.ua/ua/goodtoknow/jak-it-industrija-rozvyvae-inshi-galuzi-ekonomiky.
 3. Кулинич М. Б. Тенденції становлення цифрової економіки в глобальному економічному просторі.Modern Economics. 2019. № 16 (2019). С. 57–63.
 4. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Razumkov centre: вебсайт[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.
 5. Сірко А. В. Реалії цифрової економіки: нові можливості та виклики для суспільства і держави. Ефективна економіка. 2020. № 11 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8337.
 6. Dovgal E., Dovgal G., Ishchenko M. Prospects for Digitalization of the Economy of Ukraine: Opportunities and Threats. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism. 2021. No 13. Pp. 78–88.
 7. Дмитрієв І. А., Дмитрієва О. І. Особливості та тенденції цифрової економіки в Україні. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. 2021. № 27. С.60–74.
 8. Котелевець Д. О. Тенденції розвитку цифрової економіки в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. № 5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://reicst.com.ua/pmt/issue/view/issue_5_2022.
 9. Хандій О. О., Шамілева Л. Л. Вплив цифрових трансформацій на економіку та сферу праці: соціально-економічні ризики та наслідки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). С. 181–188.
 10. Petrova I., Balyka O., Kachan H. Digital economy and digital employment appearence. Social and labour relations: theory and practice. 2020. No. 10(2). Pp. 10–20.
 11. Краус К. М., Краус Н. М., Марченко О. В. Цифрові професії майбутнього: на які зміни чекати людському капіталу в умовах становлення соціального підприємництва? Innovation and Sustainability. 2022. № 1. С. 53–64.
 12. Цифровізація економіки як фактор економічного зростання (О. Л. Гальцова, ред.). Київ: Вид. дім «Гельветика», 2021. 260 с.
 13. Цифрова трансформація економіки: мікро- та макроаспекти (Н. А. Мазур, ред.). Кам’янець- Подільськ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 440 с.
 14. Bukh R., Heeks R. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Global Development Institute working papers. 2017. No. 68 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://diodeweb.files.wordpress.com/2017/08/diwkppr68-diode.pdf.
 15. Державна служба статистики України: вебсайт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua/
 16. Маліч Ю. Do IT Like Ukraine. IT Ukraine Assotiation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://itukraine.org.ua/files/reports/2022/DoITLikeUkraine2022.pdf.