До прогнозування землетрусів у зонах напруження земної кори за вимірами станцій глобальних навігаційних систем

2015;
: стоp. 100 - 108
https://doi.org/10.23939/jgd2015.02.100
Надіслано: Березень 26, 2015
1
ДП “Науканафтогаз”, Відділення “Карпатський центр” ; 1Львівський національний університет імені Івана Франка
2
ДП “Науканафтогаз” НАК “Нафтогаз України”, Відділення “Карпатський центр”; Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"

Мета. Метою досліджень є встановлення взаємозв’язку між силами напружень у земній корі і силами, які діють у навколоземному космічному просторі та землетрусами в надрах Землі, і на цій основі виявлення можливостей короткочасного прогнозу землетрусів. Методика. Нагромадження статистичної інформації по бальності землетрусів, їх локалізації і часу прояву, а також інформації про місцерозташування Місяця і Сонця (власні спостереження, дані з літератури та інтернет-сайтів). Аналіз отриманих даних та їх зіставлення. Результати. Напруження земної кори пов’язані переважно з рухом літосферних плит на суші в зонах їх колізії, субдукції, обдукції, а також пов’язані з “гарячими” точками та розломами і зонами пересічення цих розломів. Саме з цими напруженнями земної кори на території України пов’язані сейсмонебезпечні території на півдні України, в Закарпатті, у розломах зони Тейссейре-Торнквіста, та з “гарячими” точками і трансформними розломами в західній частині України. Розглянуто сили, які діють у космосі. Тут універсальним законом є закон всесвітнього тяжіння. Діють припливні сили Місяця, Сонця і планет, які знакоперемінні в часі, та відцентрова сила, зумовлена обертанням Землі навколо своєї осі, яка різна в різних частинах Землі. Ці сили зумовлюють знакоперемінні припливні деформації земної поверхні. За власними спостереженнями протягом 2002–2011 рр. і даними інтернет-ресурсів встановлено значну кореляцію між проявленням значних сил тяжіння (затемнення Сонця і Місяця, час нового місяця) і землетрусами в надрах Землі. Тепер, враховуючи теорію літосферних плит Землі, відомі основні райони проявлення землетрусів у зонах спредінгу, колізії, субдукції і в “гарячих” точках, а наявність станцій глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) дає змогу з великою точністю вимірювати висоту припливних горбів. Ці роботи пропонується розпочати в Закарпатті з використанням ГНСС SULP. Наукова новизна.  Встановлено ознаки кореляції і залежності між висотним положенням земної поверхні (інформація з ГНСС-станцій), розташуванням небесних світил і проявами землетрусів. Практична значущість. Запропонований глобальний моніторинг дасть можливість прогнозувати час і місце проявів землетрусів на основі встановлених залежностей між явищами в космічному просторі та напруженістю земної кори.

 1. Безруков Ю. Ф. Приливы в Мировом океане : учеб. пособ. / Безруков Ю. Ф., Тамайчук А. Н. – Симферополь : ТНУ. – 2001. – 50 с.
 2. Браун Д. Недоступная Земля / Браун Д., Массет А. – М. : Мир, 1984. – 262 с.
 3. Галабуда М. Циклічність на Землі та в космосі / Галабуда М. – Львів : Світозар; “АгемО”. – 2011. – 233 с.
 4. Губерман Ш. А. D-волны – иллюзия или разгадка? / Губерман Ш. А. // Наука и жизнь № 2. – М. : Правда, 1991. – С. 53–55.
 5. Ігнатишин В. В. Геофізичні та сейсмогеологічні дослідження в центральній частині Закарпаття (за результатами режимних спостережень на РГС “Тросник”, “Королево”, РГС “Берегово”) / Климишин І. А. Астрономія / Климишин І. А., Крячко І. П. – К. Знання України, 2002. – 192 с.
 6. Крупський Ю. Землетруси в надрах Землі. Чи можливий вплив космосу? / Крупський Ю., Бодлак В. // Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах: тези Львів : КВ ІГФ НАНУ, 2012. – С. 78–80.
 7. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України / Крупський Ю. З. – К. : Вид-во УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
 8. Крупський Ю. З. Дослідження простягання зони Тейссейре-Торнквіста (ТТЗ) на території України / Крупський Ю. З., Вислоцька О. І. // Геодинаміка № 1 (16). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 34–42
 9. Кутас Р. І. Геотермічні умови та сейсмічна актив­ність Східних Карпат / Кутас Р. І. // В зб-ку “Сейсмогеологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах”: матер. наук. конф.-семінару. 29–30 травня 2012 р. – С. 81–84.
 10. Лебідь М. Сильні землетруси ХХ століття / Лебідь М., Трегубенко В., Марченко О. // Геолог України. – К., 2004. – № 4. – С. 55–62.
 11. Страхов В. Н. Уменьшение сейсмической , Савина М. Г. // Геофизический журнал. – К., 2013. – № 1, Т. 35. – С. 4–11.
 12. Третяк К. Р. Результати визначення горизонталь­них деформацій земної кори Європи за дани­ми ГНСС-спостережень та їх зв’язок з текто­нічною будовою / Третяк К. Р., Вовк А. Д. // Геодинаміка. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – № 1 (16). – С. 21–33.
 13. Третяк К. Р., Романюк В. В. Дослідження взаємо­зв’язку між сучасними вертикальними зміщен­нями земної кори і сейсмічною активністю Європи / Третяк К. Р., Романюк В. В. // Геодинаміка. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – № 1 (16). – С. – 7–20.
 14. Третяк К. Р., Смірнова О. М., Бределєва Т. М. Дос­лідження періодичних змін висотного по­ло­жен­ня супутникових перманентних станцій світу / Третяк К. Р., Смірнова О. М., Бределєва Т. М. // Геодинаміка. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – № 1 (12). – С. 11–29.
 15. Николаев А. В. Об инициировании землетрясений подземными ядерными взрывами / Николаев А. В., Верещагина Г. М. // ДАН СССР. – Т. 319, № 2. – С. 333–336.
 16. Советский энциклопедический словарь. – М. : Изд-во “Советская энциклопедия”. – 1985. – С. 1201.
 17. Советский энциклопедический словарь. – М. : Изд-во “Советская энциклопедия”. – 1985. – С. 1056.
 18. Шуман В. Н. О прогнозе и прогнозируемости сейсмического процесса / Шуман В. Н. // Геофизический журнал. – К., 2014. – Т. 36. – № 3. – С. 48–61.
 19. Сейсмічність центральної частини Українського щита у період з 2007 по 2013 роки / Кендзера О. В., Кутас В. В., Андрущенко Ю. А. та ін. // Геодинаміка № 1 (16). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 144–158.
 20. Adam A. Relation of montle conductivity to physical conditions in the astenospheric / Adam A. // Geofys. Surv. – 1980 – Vol. 4. – No. 1–2. – P. 45–55.
 21. Nevanlinna H. On external end internal parts of the geomagnetic jerk of 1970 / Nevanlinna H. // Ifgs. Farth. Plan. Juter. – 1985. – No. 39. – P. 265–269.
 22. G. C. The inaccessible Earth / Brown G. C., Mussett A. E. – London : George Dunvin; Boston–Sudney, 1984. – Р. 261.
 23. Solar System Exploration: http://solarsystem.nasa.gov/ multimedia/download-detail.cfm?DL_ID=262 Astronomical calendar: www.mao.kiev.ua/calendar