ризики

Дослідження практики зниження ризиків міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби

В роботі досліджено практичний досвід участі вітчизняних підприємств у міжнародному трансфері технологій на прикладі вітчизняної компанії ТзОВ «Плутон ІС». Компанія здійснює розробку комплексних високотехнологічних рішень у сфері енергетичної галузі, активно займається трансфером власних технологій закордон.

Теоретико-методичні засади управління ризиками страхових компаній

Висвітлено основі теоретичні та методичні засади управління ризиками страхових компаній в Україні. Досліджено динаміку та особливості розвитку страхового ринку, визначені основні тенденції. Проаналізовано етапи формування комплексних страхових систем управління ризиками, встановлено, що система управління ризиками страхових організацій передбачає ідентифікацію і специфікацію ризиків, визначення цілей і методів управління ризиками, формування і розвиток операційної системи управління ризиками.

Електронна комерція В2С: розвиток у східній європі, ризики та ефект інституціонального витіснення

Визначено сутність поняття «електронна комерція». Наведено історичні етапи розвитку електронної комерції на ринку. Порівняно системи електронної комерції бізнес-до- споживача (В2С) із системами В2В та В2G. Ідентифіковано вигоди від електронної комерції з позиції різних груп стейкхолдерів. Проаналізовано основні тенденції розвитку електронної комерції В2С у країнах Східної Європи з акцентом уваги на Україні. Виявлено та обгрунтовано ризики, що може спричинити розвиток електронної комерції В2С.

Проблеми використання цифрових активів у діяльності віртуальних організацій

Визначено ризики використання цифрових активів у діяльності віртуальних підприємств, до яких зараховано можливість використання віртуальних платформ для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансування тероризму тощо; тінізацію доходів, отриманих суб’єктами купівлі-продажу віртуальних товарів, уникнен- ня оподаткування; здійснення розрахункових операцій та укладання смарт-договорів особами, що не досягли відповідного віку або з обмеженою дієздатністю; поширення шахрайства, зокрема цифрового шахрайства (кібератаки, корпоративне шпигунство тощо).

Ітеративна модель управління ризиками приготування небезпечної продукції ресторанного господарства

Розроблено модель управління ризиками небезпечності продукції на стадії виготовлення, що є уніфікованим підходом послідовно інтегрованих ітерацій з комплексом заходів: ідентифікації, оцінювання, моніторингу та контролю ризиків, які ґрунтуються на взаємозв’язку принципів і завдань теорії управління ризиками. Запропонована модель управління є системним підходом постійного визначення ризиків в умовах щоденної виробничої практики підприємств галузі, що є комплексним з набором процедур контролю та моніторингу ризиків.

Математичне моделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми

Розроблено рекомендації щодо оцінювання довговічності та якості підземних металевих трубопроводів в умовах втоми. Встановлено особливості раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій. Розроблено методику розрахунку ризику в смузі проходження траси трубопроводу з урахуванням його технологічної специфіки і впливу місцевих чинників різної природи на можливість розвитку аварії.

Контроль якості підземних газопроводів з урахуванням корозійної втоми, міцності та нормативної документації

Подано алгоритм інформаційної технології для підвищення ефективності підземних газопроводів (ПГ) на основі концептуальної моделі з використанням підходів інженерії якості. Розроблено структуру комплексної моделі, в яку входять cпіввідношення корозійної втоми, стандарти, методики і рекомендації щодо поліпшення якості процедури оцінювання міцності та надійності ПГ з урахуванням параметрів, які характеризують ресурс і втомну довговічність.

Оцінювання ризиків процесів життєвого циклу продукції постачальників за результатами їх аудиту згідно зі стандартом VDA 6.3

Проаналізовано трактування терміна “ризик” та суміжних понять у різних нормативних документах, зокрема у галузевому стандарті німецьких автовиробників VDA 6.3 та у міжнародному термінологічному стандарті ISO. Виявлено часткову неузгодженість в їх тлумаченні. Показано, що вдосконалювати чинне нормативне забезпечення щодо аудиту процесів життєвого циклу продукції необхідно, на основі вимог ISO/IEC з врахуванням галузевої виробничої специфіки.

ІННОВАЦІЙНИЙ ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ РІТЕЙЛУ ЯК ДЕАКТИВАТОР РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Обґрунтовано роль роздрібної торгівлі як деактиватора ризиків і загроз соціальноекономічній безпеці країни. Визначено сутність рітейлу та розкрито зміст його інноваційного імперативу розвитку. Виділено інноваційну складову в структурі соціально-економічної безпеки підприємства рітейлу та систематизовано її рівні впливу. Досліджено передову практику впровадження інновацій в рітейлі, визначено передумови її використання в Україні. Виявлено стримувальні чинники розвитку рітейлу в Україні та окреслено очікувані зміни на перспективу.