Етичний та публікаційний кодекс

У науковому журналі « Транспортні технології» публікуються лише оригінальні та анонімно рецензовані статті (на основі позитивних рецензій).

Усі роботи перевіряються на наявність плагіату у системі «Unicheck». Неприйнятними є будь-які види плагіату.

 

Правила для головного редактора, відповідального секретаря та редакційної колегії

 1. Головний редактор та відповідальний секретар відповідають за прийняття надісланих статей з огляду на наявні у них наукову новизну, актуальність, концептуальну розвиненість та відсутність копірайту і плагіату.
 2. Головний редактор, відповідальний секретар та будь-який член редакційної колегії не має права поширювати інформацію про автора (авторів) статті іншим особам.
 3. Головний редактор та редакційна колегія визнають свободу дослідницьких підходів, ідей, теорій, методологічну різноманітність, яку демонструють автори надісланих статей без жодної расової, політичної, етнічної, статевої, ґендерної тощо, дискримінації.
 4. Головний редактор, відповідальний секретар та будь-який член редакційної колегії не може використовувати відхилені статті для власних цілей.
 5. Головний редактор, відповідальний секретар та редакційна колегія зобов’язуються в об'єктивному і справедливому оцінюванні представлених рукописів та запобіганню будь-якого фактичного чи потенційного конфлікту інтересів між учасниками цього процесу.
 6. Редактор та рецензенти повинні в найкоротші терміни розглядати рукописи, представлені до публікації.
 7. Рукописи статей представлені редактором журналу, відповідальним секретарем або членом редакційної колегії не можуть розглядатися ними самостійно, а повинні делегуватися будь якій іншій кваліфікованій особі.

 

Правила для авторів

 1. Всі автори, які подають рукописи статей до наукового журналу «Транспортні технології», усвідомлюють, що несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів; гарантують, що всі співавтори, які працювали над статтею є справді співавторами.
 2. Авторам забороняється подавати до розгляду раніше опубліковану статтю (наприклад, переклад статті, яка вже опублікована іншою мовою).
 3. Одночасне подання рукописів до більш ніж одного журналу не допускається.
 4. Автори повинні чітко представити свої результати досліджень та об’єктивне їх обговорення і оформлення згідно з вимогами до наукових статей журналу.
 5. Рукописи статей потрібно подавати у редакцію журналу в електронній формі (на CD- чи DVD-диску або надіслати на електронну пошту редакції: tt.journal@lpnu.ua). До друку приймаються статті написані виключно англійською мовою.
 6. Використані методи в дослідженнях, повинні бути докладно представлені в роботі так, щоб інші дослідники могли детально проаналізувати та відтворити роботу. При цьому вказуються будь-які небезпечні прояви та ризики, які пов’язані з проведеними дослідженнями.
 7. У рукописі повинна бути розкрита інформація про будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати досліджень або їх інтерпретацію. Про потенційні конфлікти інтересів автори повинні повідомити редакцію.
 8. Запозичені фрагменти або твердження з інших джерел повинні бути оформлені з обов‘язковим зазначенням автора і першоджерела. На запозичені дані або зображення у статті, потрібен дозвіл від власника авторських прав.
 9. Якщо після публікації своєї статті авторами виявлені помилки і неточності, вони повинні негайно довести це до відома редколегії журналу для вживання відповідних заходів.
 10. У наукових рукописах заборонена наявність плагіату у будь-яких його проявах: копіювання та/або перефразування чужого тексту, ідей, зображень тощо. Плагіат є неетичним та неприйнятним. Виявлення порушень на основі здійснення перевірки на плагіат призводить до відхилення редакцією такого рукопису.

 

Правила для рецензентів

 1. Рецензент аналізує та оцінює рукопис статті, щодо її актуальності, структурованості, відповідності наукового напряму журналу.
 2. Всі статті повинні розглядатися як конфіденційний матеріал, а рецензенту забороняється напряму спілкуватися з авторами статті щодо її матеріалу.
 3. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавторами якого він має особисті та/або професійні зв'язки. Це може призвести до конфлікту інтересів або вплинути на об’єктивну оцінку рукопису. У разі ймовірних проявів конфлікту інтересів, рецензент зобов’язаний повідомити про це редколегію.
 4. Рецензент повинен бути фахівцем у галузі до якої відноситься науковий журнал та рукопис статті. У випадку невпевненості рецензента у кваліфікації стосовно певного виду досліджень, він зобов’язаний повідомити про це редколегію.
 5. Рецензент стосовно матеріалу аналізованої статті зобов’язаний комунікувати винятково з головним редактором та/або відповідальним секретарем журналу.
 6. Фахівці, які здійснюють рецензування рукописів статей, повинні ставитись неупереджено до матеріалів роботи. Вони повинні зважати на інтелектуальну незалежність авторів.
 7. Рукопис статті, який підлягає рецензуванню, вважається конфіденційним документом. Рецензенту забороняється показувати рукопис або його обговорювати з іншим особам, за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує певної спеціальної консультації. Про такі випадки, рецензент повідомляє редколегію.
 8. На основі проведеного аналізу рукопису, рецензент робить висновок про те, що стаття може:
 • бути опублікована без перегляду;
 • бути опублікована з незначним переглядом;
 • бути опублікована з істотним доопрацюванням;
 • не може бути опублікована у цьому журналі.

У разі потреби доопрацювання, перегляду або відхилення статті, рецензент наводить коментар, у якому обґрунтовує прийняте ним рішення. Він може висловити побажання, після якого стаття може бути прийнята до друку.

 1. Рецензент повинен бути об'єктивним та інформувати головного редактора чи відповідального секретаря щодо виявлених недоліків у рукописі статті.
 2. Рецензент повинен своєчасно надати відгук згідно з встановленою формою.