Volume 7, Number 1, 2020

In this issue

(9 articles)
Z. Ya. Gnativ, O. S. Ivashchuk, Yu. M. Hrynchuk, V. V. Reutskyi, I. Z. Koval, Yu. Z. Vashkurak
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.022
pp. 22–28