Strategic Segmentation of Customers in the Market of Primary Real Estate

2017;
: 73-81
1
Lviv Politechnic National University
2
Lviv Politechnic National University

The authors emphasize the special significance of customer service on the primary market of residential real estate. There is carried out segmentation of the primary real estate market with the account of such a criterion as a residential housing class. There are singled out the following segments of this market: premium-segment, business-segment, comfort- segment, and economy-segment. The features of each market segment are described. An analysis of the cost of housing on the primary real estate market is carried out, depending on the readiness of the facility, namely: “foundation pit”, “foundation”, “readiness of floors”, “the gray key readiness” and the supply of housing in the primary real estate market. A detailed elaboration of strategies for cooperation with clients in the primary real estate market and strategies for establishing cooperation “client-enterprise” for certain segments of the primary real estate market are proposed. The strategy of servicing the clients of the primary real estate market according to the specifics of the product and services programmes is offered.

1. Analitychnyj zvit za I kvartal 2012 roku.[Analytical report for the first quarter of 2012]. Retrieved from http://www.re-finance.com.ua/files/ForPartners/MarketAnalysis1kv2012.pdf. [in Ukrainian]
2. Vartist' kvartyr u L'vovi u sichni. [The cost of apartments in Ukraine in January]. Retrieved from http://domik.ua/novosti/vartist-kvartir-u-lvovi-u-sichni-n243854.html. [in Ukrainian]
3. Hryhorak, M.J. (2005). Rol' provaideriv posluh tehnichnoho obsluhovuvannya v lohistychnyh lantsuhah aviatsiinoho kompleksu. [The role of service providers in the maintenance of logistic chains aviation complex]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/APE/2011_8/APE-8-2011/171-183.pdf. [in Ukrainian]
4. Kardel, S. (2005). Strategycheskoe sotrudnychestvo: Kreatyvnyi byznes-kurs. ]Strategic cooperation: Creative business course], (K. Tkachenko, Trans.from English). Moscow: FAYR-PRESS
5. Kotler, Ph. (2006). Kljuchevui voprosov markegynga: otvechaet Fylypp Kotler. [Key marketing issues: meets Philip Kotler]. (Trans. from English). Moscow: ZAO «Olymp-Byznes»
6. Kvartal na Holubovycha. [Quarter Holubovych]. Retrieved from http://golubovycha.com.ua. [in Ukrainian]
7. Klasyfikaciya zhytla: vid "ekonom» do "Biznes". [The classification of housing from "economy" to "Business"]. Retrieved from http://l-kvartal.com.ua/ua/news/klassifikatsiya-zhilya-ot-ekonom-do-bizn.... [in Ukrainian]
8. Kuziak, V.V. Strategija obslugovuvannja klijentiv u stvorenni konkurentnyh perevag pidpryjemstva.[ Customer service strategy to create competitive advantage]. Retrieved from http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2014/24_6/37.pdf. [in Ukrainian]
10. Modeliuvannia tendencii rynku neruhomosti [Simulation of the real estate market trends]. Retrieved from http://oaji.net/articles/2016/898-1469273916.pdf [in Ukrainian]
11. Myrotyn, L.B., Tashbaev I.E., Kasenov A.G. (2002). Logystyka: obsluzhyvanye potrebytelej. [Logistics: customer service]. Moscow: YNFRA. [in Ukrainian]
12. Nakonechna, T.V. (2012). Obslugovuvannja spozhyvachiv produkcii' promyslovyh pidpryjemstv dribnoserijnogo vyrobnyctva. [Maintenance consumer products industry small-scale production. Extended abstract of candidate's thesis]. Lviv: Nac. un-t «L'vivs'ka politehnika». [in Ukrainian]
13. Neruhomist', L'vivshhyny: kupivlia, prodazh, orenda! [Lviv Real Estate: buying, selling, renting!] Retrieved from http://naitidom.lviv.ua/2014/11/osoblyvosti-osnovnyh-vydiv-novobudov/.[in Ukrainian]
14. Oklander, M.A. (2000). Kontur ekonomicheskoi logistiki. [Contours of economic logistics]. Moscow: Nauk. dumka
15. Organizacija obslugovuvannja turystiv. [Organization of tourist services]. Retrieved from http://ua-referat.com/Organizacija_obslugovuvannja_turystiv. [in Ukrainian]
16. Petec'kyj, Ignaci (2010). Organizacija vyrobnyctva v umovah lancjuga postavok tovariv indyvidual'nogo zamovlennja. [The organization of production in the supply chain of goods for individual orders]. Lviv: Vydavnyctvo Nacional'nogo universytetu "L'vivs'ka politehnika".[in Ukrainian]
17. Systema upravlinnja jakistju gotel'nyh poslug: metodologichni aspekty. [The quality management system of hotel services: methodological aspects]. Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/dubodjelova.htm. [in Ukrainian]
18. Stok, Dzh.R. & Lambert, D.M. (2005). Strategycheskoe upravlenye logystykoj. [Strategic management of logistics]. Moscow: YNFRA-M. [in Ukrainian]
19. Chuhraj, N. I. (2007). Transformacija vartosti u formuvanni vidnosyn «pidpryjemstvo-klijent». [The transformation of value in forming relationships "Enterprise – Client"]. Lviv: Vydavnyctvo Nacion. un-tu "L'vivs'ka politehnika".[in Ukrainian]
20. Tjeljetov, O.C. (2008). Konceptual'ni zasady zastosuvannja partners'kogo marketyngu na promyslovomu pidpryjemstvi. Conceptual bases of use of affiliate marketing in an industrial plant. Sumy: "Visnyk SumDU. Serija Ekonomika". [in Ukrainian]
21. Chuhraj, N.I. & Kryvoruchko, J.J. (2008). Ocinjuvannja i rozvytok vidnosyn mizh biznes-partneramy. [Evaluation and development of relations between business partners]. Lviv: "Rastr-7". [in Ukrainian]
22. Chy kupujut' zhytlo pid chas vijny. [Are customers buying houses during the war?]. Retrieved from http://lb.ua/economics/2014/12/05/288231_chi_kupuyut_zhitlo_pid_chas_viy.... [in Ukrainian]
24. Shul'gina, L.M. & Mel'nychuk ,V.M. (2011). Evoljucija naukovyh pogljadiv ponjattja "spozhyvcha cinnist' tovaru". [The evolution of scientific views the concept of "value consumer goods"]. Lviv. [in Ukrainian].