Vibrocavitation decontamination of brewing yeast-containing wastewater

2017;
: pp. 475–479
Received: November 16, 2016
Revised: January 29, 2017
Accepted: April 02, 2017
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

One of the promising ways to solve the problems of environmental safety is the creation of highly efficient methods of wastewater decontamination and destruction of organic compounds in them. The electromagnetic vibration cavitator was created to treat brewing wastewater. The efficiency of vibrocavitation treatment technology for the food industry was studied. The highest degree of decontamination from biological and organic contaminants was found to be provided by the combined action of vibrocavitation and related processing of gases, nitrogen in particular.

[1] Saprykina M., Samsoni-Todorov A., Goncharuk V.: Khimiya i Technologiya Vody, 2009, 31, 575.

[2] Leonov V. (Ed.): Technologiya Ochishcheniya. PP Vyshemirskyi, Kherson 2008.

[3] Shevchuk L., Starchevskyy V.: Kavitatsiya. Fyzychni, Khimichni, Biologichni ta Technologichni Aspecty. Lvivska Polytechnica, Lviv 2014.

[4] Mason T., Lorimer J.: Applied Sonochemistry: Uses of Power Ultrasound in Chemistry. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co., London 2002. https://doi.org/10.1002/352760054X

[5] Mahvi A.: Iran. J. Publ. Health, 2009, 38, 1.

[6] Koval I., Kislenko V., Starchevskyy V., Shevchuk L.: J. Water Chem. Technol., 2012, 34, 112. https://doi.org/10.3103/S1063455X12020075

[7] Shevchuk L., Nikulyshyn I., Falyk T.: Nauk. Visnyk Nats. Lisotechn. Univ., 2016, 26, 185.

[8] Slyusarenko T.: Laboratornyi Prakticum po Microbiolohii Pyschevykh Proizvodstv. Legkaya i pishchevay prom., Moskva 1984.

[9] Kulkiy L., Goronovskiy I., Koganovskiy A., Shevchenko M.: Spravochnik po Svoistvam, Metodam Analiza i Ochistke Vody. Naukova dumka, Kyiv 1980.

[10] Starchevskyy V., Shevchuk L., Aftanaziv I., Strogan O.: Pat. UA107769, Publ. Feb. 10, 2015.