Innovative Technological Scheme of Iraq Oils Refining

Автори: 
Ibragim Ali, Sergii Boichenko, Viktoria Romanchuk, Mariia Boichenko and Olexandr Lazorko

The article deals with the development of technological scheme for refining oils extracted in Iraq. Basic characteristics and physico-chemical properties of Iraq oils have been considered. The main stages of oil refining and processing have been described. Material balances of each processing stage have been calculated.

[1] www.oilmarketreport.org/
[2] http://www.feib.ru/
[3] http://www.nefttrans.ru/
[4] Beskodarov A.: PhD thesis, Rus. Acad. Sci., Moskwa 2003. 
[5] Manovyan A.:Technologia Pererabotki Prirodnykh Energonositeley. Khimiya-KolosS, Moskwa 2004.
[6] Magaril R.:Teoriticheskie Osnovy Khimicheskikh Processov Pererabotki Nefti. KDU, Moskwa 2008.
[7] Smidovich E.:Technologia Pererabotki Nefti i Gaza. Khimiya, Moskwa 1980.
[8] Kapustin V. and Chernysheva E.: Osnovnye Technologicheskie Processy Pererabotki Nefti. Kalvis, Moskwa 2006.
[9] Akhmetov S. (Ed): Tehnologija i Oborudovanie Processov Pererabotki Nefti i Gaza. Nedra, St. Petersburg 2006.
[10] Danilov A.: Kniga dlja Chtenija po Pererabotke Nefti. Khimizdat, St. Petersburg 2012.
[11] Verzhichinskaya S., Digurov N. and Sinitsyn S.: Khimiya i Technologiya Nefti i Gaza. Forum, Moskwa 2009.
[12] Yusupova T., Barskaya E., Ganeeva Yu. and Romanov A.: Techn. Oil & Gas, 2010, 1, 46.
[13] Machynskyi O. and Topіlnytskyi P.: Hydrokrekіng. Lvіv Polytechnics Edn., Lviv 2011.
[14] Boichenko S. and Ali I.: Visnyk Nats. Avia. Univ., 2012, 3, 143.
[15] Ali I. and Boichenko S.: Naukoemni Techn., 2012, 3, 40.
[16] Boichenko S.: Ratsionalne Vykorystannya Vuglevodnevykh Palyv. Nats.Avia.Univ., Kiev 2001.
[17] Borodacheva A. and Levinbuk M.: Ros. Khim. Zh., 2008, LII, 37.
[18] Braginsky O.: Neftegazovyi Komplex Mira. Neft i gaz, Moskwa 2006. 
[19] Tanatarov M. (Ed.): Tehnologicheskie Raschety Ustanovok Pererabotki Nefti. Khimiya, Moskwa 1987.